IVO nöjda med kommunens åtgärder

I vintras gjorde kommunen anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria gällande driftsstörningar i det nya IT-systemet Combine. Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, anser att kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder och avslutar ärendet.

Förvaltningen för Vård & Omsorg är en av flera förvaltningar i kommunen som arbetar i IT-systemet Combine. Vård & Omsorg har arbetat i systemet i knappt ett år och under de första månaderna drabbades verksamhetssystemet av återkommande driftsstörningar. Orsaken till driftsstörningarna låg hos företaget Pulsen, som är leverantör av systemet.

Anmälde i februari
Driftsstörningarna ledde till en osäker tillgång till journaluppgifter men också ett osäkert flöde av insatser. Störningarna var i februari i år så omfattande att förvaltningen för Vård & Omsorg anmälde händelserna enligt Lex Maria och Lex Sarah till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

IVO avslutar ärendena
Efter anmälningarna tillsatte kommunen en arbetsgrupp från olika delar av verksamheten. Gruppen genomförde tillsammans med medarbetare från kommunledningskontoret riskbedömningar, tog fram handlingsplaner, rutiner och åtgärder för att säkra upp vården och omsorgen för patienter och kunder.

IVO har granskat ärendena och anser att förvaltningen för Vård och Omsorg har identifierat orsakerna till det inträffade och vidtagit tillräckliga åtgärder. IVO avslutar därmed ärendena.

Viktigt rapportera avvikelser
- Det är viktigt att all personal som arbetar med våra system rapporterar avvikelser då det uppstått en vårdskada eller när det finns risker för vårdskada. Att rapportera avvikelser som sker i våra olika system är en viktig del av förbättringsarbetet. Vi behöver gemensamt arbeta med att säkerställa så att våra patienter inte blir drabbade då vi inför ny teknik och digitalisering, säger Anna Gröneberg som är medicinskt ansvarig sjuksköterska på förvaltningen för Vård & Omsorg. 

Problem har åtgärdats
De dåvarande återkommande driftsstörningarna som fanns i systemet i vintras har åtgärdats av leverantören. Prestandan i Combine har stabiliserats även om det fortfarande finns vissa funktioner som leverantören arbetar med för att förbättra prestandan på.

Fakta Lex Sarah och lex Maria
Vi ska rapportera när något inte blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Vi måste både åtgärda fel och brister och förebygga att fel och brister uppstår. I dagligt tal kallas det för Lex Sarah och Lex Maria.

Lex Sarah
Alla medarbetare som arbetar inom socialtjänst och äldreomsorg är skyldiga enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas.
 
Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit ett allvarligt hot mot eller medfört allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, som också ska anmälas, ska det handla om en uppenbar eller konkret risk för ett allvarligt missförhållande.

All personal kan göra en rapport enligt Lex Sarah och Lex Maria. Därefter utreds ärendet av SAS, Socialt ansvarig samordnare, respektive MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Om missförhållandet eller vårdskadan bedöms som allvarlig görs en anmälan enlig Lex Sarah eller Lex Maria till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Lex Maria
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga enligt Patientsäkerhetslagen att rapportera in risker för vårdskador eller händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren, i detta fall Kungsbacka kommun, utreder alla händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Händelser som enligt utredningen bedöms ha medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls vidare till Inspektionen för Vård och Omsorg, av medicinskt ansvariga.

Läs också: Kommunen anmäler enligt Lex Sarah och Lex Maria

Kontakta gärna
Anna Gröneberg, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
anna.groneberg@kungsbacka.se
0300-83 46 26

Eva-Maria Ambesjö, Socialt Ansvarig Samordnare
eva-maria.ambesjo@kungsbacka.se
0300-83 58 71