Många är nöjda med vår ledsagning och avlösning

I vintras genomfördes en enkät om kommunens ledsagning eller avlösning. Enkäten utgick ifrån kommunens värdegrund för bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet, ”BITT”. Resultatet, som presenterades för nämnden för Funktionsstöd i våras, var mycket positivt.

Runt 50 personer svarade på enkäten som behandlade bland annat frågor om bemötande från och tillgänglighet till kontorspersonal och avlösare/ledsagare, samt inflytande över och upplevelsen av stödinsatsen. Enkäten skickades till personer som får avlösning och till deras anhöriga, samt till personer som får ledsagning som stödinsats. Syftet med enkäten var att undersöka hur nöjd man är med insatserna och resultatet kommer användas för att förbättra och utveckla verksamheten.

Resultatet visar att samtliga som svarat på enkäten är nöjda eller mycket nöjda med både bemötande och inflytande, och majoriteten är trygga med stödinsatsen.

- Det positiva resultatet är mycket glädjande. Då insatserna är till för att ge möjlighet till delaktighet i samhällslivet samt att ge vårdnadshavare avlastning är trygghet en förutsättning för att stödet ska fungera. Det goda bemötandet är grunden i allt vårt arbete, säger enhetschef Ellinor Lind.

Vad gäller tillgänglighet var betyget bra, men några upplever det som svårt att komma i kontakt med kontorspersonalen som ofta är på möten, hembesök eller i telefon.

- Vi försöker ständigt förbättra tillgängligheten och alla som kontaktar Kungsbacka kommun ska få återkoppling inom 48 timmar under vardagar, om vi inte återkopplar inom denna tid ska det finnas särskilda skäl för det, förklarar Ellinor.

Alla som fick enkäten har fått ta del av resultatet. De kommentarer som lämnades i samband med enkäten har förmedlats vidare inom verksamheten till berörd personal och kommer att arbetas vidare med.

Läs mer om kommunens ledsagning och avlösning.

Kontakta gärna

Enhetschef Ellinor Lind
0300-83 46 27
ellinor.lind@kungsbacka.se