Lärare och elever från Kollaskolan, Kungsbacka kommun, deltog under invigningen av ekodukten den 1 september 2018. Invigning av ekodukten i september 2018. Elev från Kollaskolan,Kungsbacka kommun Invigning av ekodukten i september 2018. Elev från Kollaskolan,Kungsbacka kommun

Insektshotell invigdes på ekodukt över E6

Elever från Kollaskolan har arbetat med miljön kring ekodukten över E6 vid Sandsjöbacka. De har satt upp insektshotell, inventerat fauna och planterat växter. Lektionerna under året har kopplats till biologiskt mångfald, hållbar utveckling och ekosystem.

Eleverna var på plats för att presentera sitt arbete när ekodukten över E6 invigdes i början av september. Det är Kollaskolans elever i klass 5A, 5B och 5C som deltagit i ett LONA- projekt (Lokala naturvårdssatsningen) tillsammans med Naturvårdsverket, Trafikverket och Länsstyrelsen. Eleverna har under läsåret arbetat med djurlivet i området kring ekodukten. De har fått vara med om naturupplevelser och lärt sig mer om ekosystemen som ligger till grund för liv och mänskligt välbefinnande. Tillsammans med sina pedagoger har de satt upp insektshotell och inventerat flora och fauna på ekodukten.

Eleverna är nyfika på naturen 

– Eleverna har under fältstudiedagarna varit mycket nyfikna på naturen och arbetat engagerat med att till exempel bygga biotoprutor och diskuterat vilket väderstreck insektshotellet ska hängas upp. Är bin morgonpigga eller kvällströtta? Nu fortsätter vi med florans utveckling och att följa fåglar i en fågelholk med en webbkamera i, berättar Maria Lindqvist, lektor vid Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun.

Lördagen den 1 september invigdes ekodukten tillsammans med Trafikverket, eleverna och allmänheten. Det var en solig dag där eleverna berättade och presenterade sina arbeten där de beskrev vikten av ekosystem och varför ekodukten är viktig för både människor och djur. 

Eleverna arbete med grön infrastuktur

Eleverna har varit involverade i skapandet av djurens passage över E6, en så kallad grön infrastruktur, där varje klass under tre tillfällen besökt ekodukten. Maria Lindkvist, lektor, ledde det pedagogiska projektet och Hanna Gillbert, lärare har haft undervisning på temat hållbar utveckling. Maria Lindqvist arbetar med att öka förståelse för den biologiska mångfalden, sprida kunskap om naturen och förutsättningen för liv i lokala närmiljöer. 

Skola och forskning

LONA-projektet som skedde i samarbete med Kollaskolan fokuserade på biologisk mångfald i samband med byggnationen av ekodukten. Det pedagogiska projektets syfte var att öka engagemanget och kunskapen om biologisk mångfald hos barn.  Projektet ville öka förståelsen för vilka problem djur kan ställas inför när vägar, järnvägar och samhällen korsar djurens habitat, det vill säga miljön där en viss växt- eller djurart kan leva, och vilka effekter detta kan medföra på djur och natur.

Om ekodukt

En ekodukt ökar förutsättningarna för djuren att sprida sig och vandra i större grönstråk. Det kan beskrivas som en typ av faunapassage som leder "hela ekosystem" över vägen. Ekodukter fokuserar inte på någon specifik art. Här kan du läsa mer om invigningen på Trafikverkets webbsida

Om lektorsuppdraget

Lektorsuppdraget i Kungsbacka kommun innefattar undervisning, skolutveckling och forskning. Maria Lindqvist är en av kommunens tre lektorer med fokusområdet hållbar utveckling. Som lektor har hon en lärarlegitimation och en examen på forskarnivå. Ett av projekten hon leder fokuserar på biologisk mångfald och det andra på vatten. Läs mer om hur Kungsbackas kommuns pedagogiska enheter arbetar med forskning och beprövad erfarenhet i skolan.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om elevernas insats i samband med projektet kring ekodukten är du välkommen att ta kontakt med Maria Lindkvist eller Hanna Gillbert. Skolor i Kungsbacka som är intresserade av att beforska sin egen verksamhet, starta ett eget projekt eller önskar fortbildning i hållbar utveckling välkomnas ta kontakt med Maria.

Kontakta gärna

Maria Lindqvist
maria.lindqvist@kungsbacka.se

Fler nyheter om skolans arbete

GP – "Gör passagen redo för djuren"
Tidningen grundskolan –  Hoppfullt bygge för framtiden