Arbetet för Västsveriges bästa företagsklimat fortsätter

Förra året gick Kungsbacka fram i både Löpande insikt, som mäter hur nöjda företagen är med servicen i myndighetsutövningen och i Svenskt Näringslivs undersökning och rankingen om företagsklimatet.

– Vi är glada för att vi kommit en bit på vägen och vi vet också att vi har en hel del att göra för att få till ett långsiktigt utvecklingsarbete med ett högt tempo för att nå målet om Västsveriges bästa företagsklimat. Ett tydligare målarbete som hela kommunen jobbar för är på plats. Utmaningen nu är att få tillräckligt tempo i insatserna, sammanfattar näringslivschef Elinor Filipsson.

Näringslivsstrategin

Under 2018 startade arbetet men en ny Näringslivsstrategi och den kommer att antas av Kommunfullmäktige under våren. I det arbetet har fler än 200 företag i olika branscher och varierande storlek bidragit med input. Strategin ger inriktning för hela den kommunorganisationens arbete kring företagsklimatet.

Bemötande och attityder

Under året har insatser för 100% Välkommen påbörjats. 100% Välkommen är ett utvecklingsarbete för bättre bemötande och ökad förståelse för företagens förutsättningar och betydelse. Det innehåller också insatser för ständiga förbättringar med företagen i fokus. Ett verktyg som används är att vi jobbar med kundresor. Under året har exempelvis Miljö- och hälsoskydd genomfört en kundresa med fokus på verksamheter som utför behandlingar av olika slag. Det gav goda insikter om hur vi kan jobba med att möta dessa företag och hur vi kan kommunicera för att erbjuda bättre service i myndighetsutövningen.

Effektivitet och samordning

Under året har en genomlysning av hela samhällsbyggnadsprocessen påbörjats. Syftet har varit att skapa en bättre effektivitet och samordning i processen och en tydligare kommunikation.

Byggnadsförvaltningen har fått ner sina handläggningstider under året. Pågående insatser sker för att digitalisera och effektivisera processerna. Fortsatt är också Tillståndslotsen ett uppskattat stöd för företag där de får träffa många funktioner under ett och samma tillfälle. Detta är också ett bra verktyg för effektivitet och samordning internt.

Detaljplanearbetet för flera av verksamhetsområdena pågår. På Duvehed där detaljplanen är klar kommer infrastrukturen att vara på plats under året. Parallellt förs samtal med intresserade företag om att etablera sig på området.

Inköp/upphandling

Kungsbacka kommun arbetar nu för att identifiera hur kommunen strategiskt ska jobba med sina inköp. Eftersom företagen är leverantörer och avgörande för hur vi ska lyckas är det ett viktigt arbete för att hitta vägar som ökar vår attraktivitet som affärspartner och att många företag, stora som små, vill vara leverantörer till kommunen. Detta startades upp under hösten och kommer att pågå under 2019 med förhoppning om att samarbetet med marknaden ska stärkas. Vi kommer i detta arbetet också bjuda in företag för att ge oss värdefull input i processen.