Förskolan i Kungsbacka är rolig, trygg och lärorik!

I höstas ställde vi frågor till föräldrar i Kungsbacka för att få veta vad de tycker om förskolan i Kungsbacka. Resultatet av vår enkät visar att de allra flesta av de som svarat är mycket nöjda.

Som svar på påståendet Förskolan är rolig, trygg och lärorik är det 89 procent av vårdnadshavarna som ger omdömet 5, 6 eller 7 på en sjugradig skala.

86 procent av vårdnadshavarna har högt omdömen för påståendet Personalen tar väl hand om mitt barn. Vidare är det 89 procent som är mycket nöjda när det gäller frågan som handlar om upplevelsen att barnen möter personal som de känner.

– Resultatet är en bekräftelse på att våra engagerade och kompetenta pedagoger och chefer gör ett bra jobb och att det även uppfattas så av vårdnadshavarna. Jag är stolt över det arbete som våra medarbetare gör för barnen i förskolan varje dag, säger skolchef Maria Andersson.

De senaste åren har Kungsbacka arbetat med att synliggöra vikten av goda relationer mellan pedagoger och enskilda barn. Ett utvecklingsområde har också varit att förändra förskoleverksamhet utifrån Skolverkets riktmärken om mindre barngrupper. Tillsammans har dessa insatser bidragit till en ännu bättre förskola.
Information behöver förbättras

När det gäller mer specifika frågor om det som händer på förskolan, till exempel barns möjligheter till att kunna påverka innehållet i vardagen och att utveckla förståelse för matematik är det många vårdnadshavare som är nöjda men också många som svarat vet ej.

– Vi fortsätter att se över hur vi kan förbättra informationen om vårt uppdrag och det som händer i förskolan till vårdnadshavarna. Det är viktigt att de upplever att de har god kännedom om verksamheten och den grund som läggs för barnens lärande och utveckling.

Uppdrag enligt läroplanen styr frågor

Enkäten görs i samarbete med kommunerna i Göteborgsregionen, GR. Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. Enkätens frågor är därför indelade i fem frågeområden som bygger på detta.
Nedan finner du de fem områdena och Kungsbackas resultat beräknat som ett medelvärde för varje frågeområde. Det högsta värdet är 7.

Resultatet för GR totalt visas inom parentes.
• Trygghet och gemenskap 5,8 (5,8)
• Information och inflytande 5,2 (5,3)
• Förutsättningar 5,7 (5,7)
• Pedagogik 5,5 ( 5,5)
• Kontinuitet 5,7 (5,8)
I Kungsbacka svarade 74,4 % av de tillfrågade, 2140 av 2877 möjliga.

– Vi är nöjda över den höga svarsfrekvensen. Detta ger oss ett bra underlag hur vårdnadshavarna upplever förskolans verksamhet och hur det svarar mot målen i förskolans läroplan, säger Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller.

Alla enheter som får minst sju svarande har en egen rapport från enkäten. Förskolechef ansvarar för att resultaten återkopplas och att det genomförs ett förbättringsarbete utifrån resultatet för den egna förskolan.

I dokumentet nedan hittar du totalresultat för Kungsbackas kommunala förskolor, där finns också resultat per fråga.  På GRs hemsida finns ytterligare information om enkäten.

Kungsbackas resultat
Information på GRs hemsida
Utvecklingsarbete i Kungsbackas förskolor

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se