Gott betyg till hemsjukvården

Invånare som har hemsjukvård är väldigt nöjda med hur de blir bemötta av personalen. Samtidigt önskar patienterna vara mer delaktiga i planeringen av sin vård. Det visar en enkät som patienterna svarat på.

Under förra året skickade förvaltningen för Vård & Omsorg ut en enkät till 1200 personer som är inskrivna i hemsjukvården. Syftet var att ta reda på hur de upplever hälso- och sjukvården som kommunen är ansvarig för. Hälften av de som fick enkäten svarade.

- Det görs nationella undersökningar, där Kungsbacka också ingår, som exempelvis Vad tycker de äldre om äldreomsorgen men där handlar det om hur kunden upplever omsorgen. Nu ville vi följa upp hälso- och sjukvården och få fram vad vi kan förbättra inom vår egen verksamhet som styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, säger Helene Ljungqvist, Verksamhetschef för Hemsjukvården i Kungsbacka. 

Fina resultat för bemötande

Patienterna fick svara på frågor i enkäten om sjuksköterskan, fysioterapeuten, alltså det som tidigare kallades sjukgymnast, samt arbetsterapeuten. På frågan om hur den legitimerade personalen bemöter patienter får båda grupperna högt betyg.

- Vi får jättefina resultatet för bemötande. 97 procent upplever att de alltid eller oftast får ett gott bemötande av sjuksköterskorna och motsvarande resultatet för rehabpersonalen är 96 procent. Resultatet var ganska förväntat eftersom vi även får fina resultat för bemötande i Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”, säger Susanne Edgren, utvecklingsledare på förvaltningen för Vård & Omsorg.

Högt förtroende hos patienterna

Det finns ett mycket högt förtroende för sjuksköterskorna, fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna hos våra patienter. Majoriteten av patienterna upplever att det går att få kontakt med personalen inom rimlig tid och de flesta upplever också att personalen har tillräckligt med tid när de möter patienten.

Däremot svarar ungefär var tionde att de inte alltid förstår informationen om den hälso- och sjukvård som man får. Det finns också en önskan bland patienterna att vara mer delaktiga i planeringen av sin vård. 

- Enkäten har även gått ut till personer med demenssjukdom, och många anhöriga har kommenterat att det är svårt att svara på vissa frågor, eftersom man inte vet hur patienten upplever det. Det är inte helt okomplicerat att arbeta med information och delaktighet för personer med demenssjukdom, samtidigt är det vårt jobb att hitta arbetssätten som möjliggör det i så hög grad som möjligt.  Till nästa enkät kommer vi att se över hur vi ska arbeta mot personer med demenssjukdom, säger Susanne Edgren.

Vill vara med delaktiga

Enkätresultatet visade att det överlag finns en önskan att vara mer delaktiga i planeringen av sin vård.
- Vi behöver klargöra vad det är patienten vill vara delaktig i. Det kan handla om saker som att kunna påverka tiden, som kan betyda mycket för patienten, säger Susanne Edgren. 

I enkäten kom det också fram att många patienter upplever att man inte kan säga ifrån om man är missnöjd, vilket kanske kan bero på att man inte vet vart man ska vända sig.
Resultaten av enkäten kommer nu att analyseras av hemsjukvården för att se hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten.

Här kan se hela resultatet av enkäten. 


Hemsjukvård
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som du får i din bostad, oavsett om du bor i hemmet eller på ett särskilt boende. Det är förvaltningen för Vård & Omsorg som ansvarar för all hemsjukvård i kommunen. Hemsjukvård erbjuds till invånare i alla åldrar.
Enkäten skickades ut till 1200 personer som var inskrivna i hemsjukvården i februari, undantaget de som har hemsjukvård men som bor på en gruppbostad eller i en servicebostad.
Förvaltningen för Vård & Omsorg samarbetar dock med förvaltningen för Individ & Familjeomsorg för att framöver kunna hitta bra lösningar kring hur man kan ställa frågor även till patienter på gruppbostad och servicebostad.
46 procent av enkäterna är besvarade av anhöriga.

Kontakta gärna
Susanne Edgren, utvecklingsledare Vård & Omsorg
susanne.edgren@kungsbacka.se
0300-83 45 27