Höga betyg för personlig assistans

I oktober 2018 deltog kommunens personliga assistans för första gången i SKLs brukarundersökning. Nu har resultatet kommit in och visar på höga betyg för vår personliga assistans. – Det är väldigt roligt att så många som har personlig assistans är nöjda och upplever att de får det stöd de har rätt till, säger utvecklare Marica Nilsson Granlund.

Varje år görs en nationell undersökning inom funktionshinderområdet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Undersökningen mäter nöjdheten med stödet avseende fyra olika kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trivsel och trygghet, i form av en enkät.

Tidigare år har kommunens bostäder med särskild service, daglig verksamhet och stöd till sysselsättning svarat på enkäten. I fjol deltog kommunens personliga assistans för första gången i undersökningen. Enkäten var frivillig att svara på och anonym, och tio personer valde att svara på enkäten. För att säkerställa neutralitet har oberoende frågeassistenter assisterat brukarna att svara på enkäten. Enkäten använder ett enkelt språk och anpassas med kognitivt stöd.

Brukare nöjda med personlig assistans

Resultatet visar stor nöjdhet inom alla fyra områden. Samtliga respondenter upplever att de får den hjälp de vill ha av sina personliga assistenter och att de vet vem de kan vända sig till om något fungerar dåligt med den personliga assistansen. 90 procent trivs alltid med sina personliga assistenter, och upplever att de personliga assistenterna bryr sig om dem och pratar med brukarna så att de förstår. Närmare 80 procent uppger att alla personliga assistenter förstår dem när de pratar och att de känner sig trygga med sina assistenter.

– Personlig assistans är en väldigt viktig insats för dem som är i behov av den. Stödet och insatsen är helt individuellt och formas tillsammans med brukaren i den enskildes hem och vardagsliv. Insatsen och dess förutsättningar har omdebatterats både nationellt och lokalt under året. Därför är det väldigt roligt att mätningen visar att vi hållit hög kvalitet trots stora utmaningar kring förutsättningar och regler. Nu har verksamheten också ett bra underlag att följa och leva upp till, säger Marica.

Här kan du ta del av det fullständiga resultatet. 

Resultatet ska följas upp

Nu är ambitionen att enkäten ska skickas ut varje år så att resultatet kan jämföras över tid, men även nationellt. Resultatet från brukarundersökningen kommer att analyseras av utvecklare och enhetschefer i syfte att förbättra och utveckla verksamheten ytterligare.

Kontakta gärna

Utvecklare Marica Nilsson Granlund
0300-83 50 56
marica.n.granlund@kungsbacka.se