Medborgarlöfte för ett tryggare Kungsbacka

Nyligen skrev kommundirektören Ann Charlotte Järnström och lokalpolischefen Anders Wiss under samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte för 2019-2020.

Polisen och kommunen jobbar tillsammans

Sedan 2010 har Kungsbacka kommun och polisen arbetat utifrån en gemensam samverkansöverenskommelse för att öka tryggheten och minska brottsligheten för invånare och verksamma i Kungsbacka.

Vi har lyssnat på vad Kungsbackas invånare tycker

Precis som flera år tidigare har vi pratat med Kungsbackas invånare om trygghet. Under 2018 fick vi svar från drygt 1000 personer på frågan vad kommunen och polisen kan göra för att öka tryggheten i Kungsbacka. Svaren från invånardialogen tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder har mynnat ut i löften om hur vi ska jobba brottsförebyggande för trygghet de kommande två åren.

Medborgarlöfte i fyra teman

Medborgarlöftet innebär konkreta aktiviteter som vi lovar att genomföra under de kommande två åren. Polisen lovar till exempel att vara på de platser som invånarna upplever otrygga under de tider som de upplevs som mest otrygga och kommunen lovar till exempel att ta fram en åtgärdsplan för tryggare upplevelse i omklädningsrummen i skolan och att fortsätta jobba med belysning i bland annat tunnlar.

Trygghet för unga

– Kungsbacka kommun lovar att fortsätta dialogen på grund- och gymnasieskolor för en tryggare upplevelse i omklädningsrummet. En åtgärdsplan upprättas efter skolans behov.

– Polisen lovar att under 2019-2020 ha minst två områdespoliser med fokus på brottsförebyggande arbete för ungdomar.

Trygghet för seniorer

Under 2019-2020 vill Kungsbacka kommun och polisen fortsätta uppmärksamma målgruppen seniorer. Detta på grund av den ökande mängden bedrägerier som framförallt drabbar dessa personer.

– Kungsbacka kommun och polisen lovar att tillsammans vid minst sex tillfällen hålla föreläsningar om trygghet ur seniorers perspektiv.

Trygghet i trafik

I medborgardialogen framkom det att invånarna finner det oroande med ungdomars vårdslösa trafikbeteende. Polisen och kommunen kommer under 2019-2020 arbeta med förebyggande insatser för att öka kunskapen om regler och trafiksäkerhet hos ungdomar samt vårdnadshavare.

– Polisen och kommunen kommer att hålla en föreläsning om trafiksäkerhet, med fokus på mopeder, A-traktorer och mopedbilar. Föreläsningen kommer att vara en del av Föräldrar Emellan-programmet under våren 2019. Föreläsningen riktas till ungdomar samt vårdnadshavare men är öppen för alla.

– Polisen kommer att genomföra minst en trafikkontroll per vecka där trafikklagomål från medborgare har inkommit eller som en del för en ökad trafiksäkerhet. Med kontroll avses till exempel: kontroll av mopeder och A-traktorer, mopedbilar, fastighetsöverträdelser, beteendeövervakningar samt nykterhetskontroller. I samverkan med kommunen gör polisen regelbundna mätningar i trafikmängder och hastigheter.

Trygghet i offentlig miljö

I medborgardialogen var önskan om utökad och bättre belysning för att öka trygghet och säkerhet det som invånarna önskade mest av allt av kommunen. Av polisen önskades ökad synlighet och närvaro. Centrala Kungsbacka, området runt Kungsmässan och Kulturhuset Fyren samt Resecentrum var de platser som många påtalade att de upplever som otrygga.

– Kommunen lovar att fortsätta sin satsning på åtgärder genom effekt- och trygghetsskapande belysning på utvalda platser. Samt att arbeta med projektet Tre trygga tunnlar där tre tunnlar i kommunen kommer att väljas ut årligen och prioriteras utifrån ett trygghetsskapande perspektiv.

– Polisen lovar att vara på de platser och tider där medborgarna upplever otrygghet. Med hjälp av polisens volontärer stärks det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen.

Ny invånardialog under våren

Under våren 2019 genomför vi en ny medborgardialog om trygghet. Då kan du som invånare säga din mening och få din röst hörd. Om du inte träffar på oss runt om i kommunen kan du svara på frågorna här på kommunens webbplats senare i vår.

Kontakta gärna