Positivt ekonomiskt resultat för Kungsbacka 2018

Nu finns ett preliminärt ekonomiskt resultat för Kungsbacka kommun 2018 som visar ett positivt resultat på 171 miljoner kronor. I budgeten räknade man med 100 miljoner i plus, vilket betyder att resultatet blev 71 miljoner kronor högre än budgeterat.

Överskottet är det som blir kvar av kommunens årliga skatt- och statsbidragsintäkter på cirka 4,7 miljarder kronor. Majoriteten av intäkterna, närmare 4,6 miljarder, går direkt till kommunens förvaltningar och löpande verksamhet. Överskottet går i sin tur till investeringar så som byggande av skolor. 

 Överskottet är en förutsättning för att kunna fortsätta utvecklas och växa i den takt som vi planerar för. Vi har stora investeringar framför oss och behöver göra överskott för att inte öka låneskulden för mycket men trots årets stora överskott har vi varit tvungna att öka vår låneskuld med 300 miljoner, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

Detta investerade kommunen i

Under 2018 har Kungsbacka kommun gjort flera större investeringar. Några exempel är:

 • Nybyggnation av badhus (pågår)
 • Teknikens Hus
 • Ny skola i Fjärås
 • Gruppbostäder och daglig verksamhet
 • Gång- och cykelväg utmed Guntoftavägen
 • Cirkulationsplats Kyviksvägen-Kullaviksvägen
 • Vi har även gjort en del markförvärv

Totalt har vi investerat 757 miljoner kronor.

Därför blev det överskott 2018

Budgetavvikelsen på 71 miljoner har flera orsaker:

 • Nämndernas totala budgetavvikelse blev plus 15 miljoner kronor.
 • Kommunen gjorde vinster vid exploatering av mark på 15 miljoner kronor.
 • Statsbidrag så som byggbonus från Boverket och bidrag från Migrationsverket samt ytterligare skatteintäkter bidrog med 10 miljoner.
 • Under året betalade vi även 12 miljoner kronor lägre räntekostnader än vad vi räknat med.
 • Utdelning från Kommuninvest ca 8 miljoner
 • Utöver det har kommunen en reserv på 11 miljoner kronor där pengarna inte använts

Kontakta gärna