Bild på barn som går balansgång och leds av vuxen

Vi förbereder för ny lag om barns rätt

Vi gör en storsatsning på utbildning i barnrätt riktad till de medarbetare som möter barn och elever i sitt dagliga arbete.

Under vecka 44, när eleverna är lediga från skolan och förskolorna har en studiedag, genomför vi några av de tillfällen som vi skapat för att våra medarbetare ska få lära mer om vad det innebär för oss att barnkonventionen blir lag.

Barnkonventionen från ord till handling

Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Vilka krav ställer det på vårt dagliga arbete? Det är utgångspunkten för de utbildningstillfällen som vi nu arrangerar för personal i våra för- och grundskolor. Cirka 1300 medarbetare deltar i utbildningarna som genomförs vid olika tillfällen under året. Även  lärarstudenter som gör  praktik hos oss ingår i utbildningsinsatsen.

- Skolans uppdrag går hand i hand med barnkonventionens krav men nu när den blir lag behöver vi vässa oss när det gäller hur vi går från ord till handling och praktiskt tillämpar lagen, säger Lars Clemensson, verksamhetschef inom Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun.


Utbildningen fokuserar bland annat på frågorna

  • Vad innebär ett barnrättsbaserat synsätt?
  • Vad behöver jag som medarbetare känna till om barnkonventionen och dess status som lag?
  • Hur kan vi i förskolor och skolor använda principerna i praktiska situationer samt när och hur prövar vi det som kallas barnens bästa?

Hela kommunen, såväl tjänstepersoner som politiker, får under året möjlighet till utbildning inför den nya lagen. För medarbetare i för- och grundskolor finns en särskilt anpassad variant, utifrån att de möter barn i sitt dagliga arbete. De är också viktiga genom att de med sin kompetens kan utmana andra vuxna och därmed stödja arbetet med att stärka barns rättigheter.

Emma Snelder är utvecklare på Kultur & Fritid och har bland annat i uppdrag att arbeta med barnrättsfrågor och barnkonventionen:
- Förutom satsningen på utbildningen pågår ett arbete med att ta fram rutiner för hur vi mer systematiskt ska arbeta för att kunna bedöma barns bästa, till exempel hur vi ska utforma och dokumentera när vi prövar barns rätt, det som också kallas barnkonsekvensanalyser. Upplägget kan behöva se olika ut i verksamheterna beroende på uppdraget.

Fyra betydelsefulla grundprinciper

Fyra av barnkonventionens totalt 54 artiklar är särskilt betydelsefulla och till stor hjälp i det strategiska arbetet. Dessa kallas för de vägledande principerna och är lite mer övergripande än övriga. Med kunskap om de vägledande principerna kommer man långt och får stöd att omsätta barnkonventionen till praktisk handling. De grundläggande principerna är:

  • Artikel 2: Inget barn får diskrimineras
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i alla frågor som rör barnet
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
  • Artikel 12: Barnet har rätt till delaktighet och inflytande

Utgångspunkter för att pröva barns bästa

När barnets bästa ska prövas inför olika typer av beslut finns några faktorer att stödja beslutsfattanden på, dessa är barnets synpunkter, kunskap om barns olika förutsättningar, barnkonventionens vägledande principer, forskning och beprövad erfarenhet samt annan lagstiftning.

Läs mer om barnkonventionen som lag på barnombudsmannens hemsida
Barnkonventionen som lag

Kontakta gärna

Emma Snelder, utvecklare Kultur & Fritid
emma.snelder@kungsbacka.se

Lars Clemensson, verksamhetschef Förskola & Grundskola
Lars.clemensson@kungsbacka.se