Det ska vara hållbart att leva i Kungsbacka kommun

Att underlätta för människor att leva hållbart. Det är målet för Sven-Erik Bergström och Patrick Migas, specialister inom hållbarhet, på Kungsbacka kommun, när de arbetar med den nya översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka.

En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt plats för näringslivet.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det väldigt viktigt hur vi planerar för framtiden. Allt påverkar hur folk rör sig och vad folk får för möjligheter att själva agera hållbart, säger Sven Erik Bergström.

Hållbarhet definieras utifrån tre perspektiv; socialt, ekologiskt och ekonomiskt och handlar om att alla dimensioner behöver vara i balans för att skapa ett hållbart samhälle.

Ska genomsyra hela översiktsplanen

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens. Det finns exempelvis ett kompetensområde som fokuserar på infrastruktur och ett annat som fokuserar på gröna frågor såsom naturmark och rekreationsområden. Slutresultatet kommer att bli en digital översiktsplan där användaren kan tända och släcka olika kartlager för att se mer om just det arbetsområdet eller ett geografiskt område.

– Målet är att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela översiktsplanen. Hållbarhet är aldrig en separat fråga. Hållbarhet eller bristande hållbarhet är ju resultatet av allt vi gör, säger Patrick Migas.

Enkelt och hållbart

Därför är samarbetet i projektgruppen ett viktigt forum där de tillsammans kan stöta och blöta frågor om hållbarhet. Förutom det bjuds många andra specialister på kommunen in till möten för att ge sina perspektiv.

– Vi diskuterar frågor som: Hur gör vi det lätt för våra invånare att resa hållbart – såväl i staden som på landsbygden? Eller: hur kan vi förebygga segregationen eller: hur kan vi uppmuntra folk till att vara fysisk aktiva? Säger Patrick Migas.

Sven Erik Bergström fortsätter:

– Vi arbetar utifrån: Det ska vara hållbart att leva i Kungsbacka kommun. Det naturliga valet ska vara enkelt och hållbart, vad det gäller alltifrån boendet till resandet.

Närhet till kollektivtrafiken

Det handlar exempelvis om planerna av nya bostadsområden.

– Lägger vi exempelvis bostadsområden långt ifrån kollektivtrafiken och tågnätet kanske du måste använda bilen. Då blir det jobbigare att göra rätt ur ett hållbarhetsperspektiv. Bor du på ett ställe som har närmare till pendeltåget är det automatiskt enklare att välja det som är bäst ur hållbarhetssynpunkt, säger Sven-Erik Bergström.

Underlätta integration

En annan av aspekterna är den sociala hållbarheten, där bland annan integration är en viktig del. För att underlätta för integration behövs ett tänk som bidrar till att avsätta områden där olika typer av bostäder kan byggas.

– Vi har pratat en hel del om att vi inte vill bygga områden med bara en typ av bostäder. Där det enbart bor barnfamiljer, studenter, pensionärer och så vidare, utan vi vill underlätta för ett byggande där alla får plats och på så sätt underlätta för integrationen, säger Sven Erik Bergström.

Konsekvensbeskrivning

Översiktsplanen kommer förutom den digitala kartan att innehålla ett antal riktlinjer som ska visa vägen för Kungsbackas mark- och vattenanvändning. Just nu arbetar Sven-Erik Bergström och Patrick Migas med sina kollegor fram en modell i hur de ska kunna göra en hållbarhetsbedömning av riktlinjerna. För att inspireras har de bland annat tittar på hur andra kommuner har gjort. Till hjälp kommer de att utgå från en del av Förenta Nationernas, FNs, Globala Hållbarhetsmål*.

–  Det ska göra det enklare att se hur hållbara våra riktlinjer är utifrån flera perspektiv: klimatmässigt, energimässigt, sociala aspekter, integration med mera, säger Sven-Erik Bergström.

En del i den här bedömningen kallas för en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och kommer att bli en fristående del till den digitala översiktsplanen.

* 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Det är 17 globala mål som innefattar alla tre hållbarhetsperspektiven: sociala, ekonomiska och ekologiska.

Läs mer om arbetet Vårt framtida Kungsbacka här.   

Läs mer om vad en översiktsplan är här.

Så tycker du till!

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här, på www.kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.