Förskola & Grundskolas plan för arbetet 2020 klar

Nu har nämnden för Förskola & Grundskola fastställt mål och ekonomi för arbetet 2020.
Med utgångspunkt från kommunbudgetens målområden innehåller nämndbudgeten egna mål, direktiv samt beskrivning av hur nämndens totala resurser ska fördelas inom nämndens ansvarsområde; för- och grundskoleverksamhet i Kungsbacka kommun.

Välmående och hög måluppfyllelse i fokus

Som tillägg och konkretisering av kommungemensamma mål har nämnden beslutat om två egna mål:
  • Utbildningen ska främja barns och elevers välmående och öka närvaron
  • Undervisningen ska utgå från positiva förväntningar för hög måluppfyllelse 
- Elever som gick ut skolan i Kungsbacka i våras hade goda resultat i nationella jämförelser men vi behöver fortsätta utveckla arbetssätt med fokus på att alla elever ska nå målen, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola.

Organisation med hög förmåga att möta barn och elevers behov

Nämndens ekonomiska ramar för 2020 innebär ett behov av att effektivisera verksamheten med totalt 20 miljoner kronor, det motsvarar 1 procent av den totala budgeten.
Ungefär hälften av effektivisering genomförs genom att del av centralt pedagogiskt stöd, som tidigare erbjudits kärnverksamheten, minskar. Förvaltningen sparar även in resurser i central administration.

- Ett centralt gemensamt stöd ska vara anpassat så att det ger ett tillräckligt starkt stöd till rektorer och nämnd och det ska säkerställa likvärdigheten, säger Maria Andersson. Det som är smartast att göra gemensamt ska göras gemensamt men i Kungsbacka har vi allt högre förmåga hos rektorer och medarbetare, som arbetar nära barn och elever, att möta behov och erbjuda en god utbildning till alla. De behöver så goda förutsättningar som möjligt att själva utforma sin verksamhet.

När förslag till beslut om hur nämnden ska spara tagits fram har hänsyn tagits till statsbidrag som Förskola & Grundskola idag får. Vissa av dessa kan försvinna om nämndens tilldelning av pengar till grundskolan minskar och därför planeras inte några särskilda åtgärder för att spara här.

Inga förskolor läggs ned

När det gäller ekonomiska resurser till förskolan har nämnden behövt anpassa tilldelningen utifrån att nationella nyckeltal visar att förskolan i Kungsbacka har relativt höga kostnader jämfört med andra. Förskolan får därmed inte ersättning fullt ut för beräknad ökning av kostnader 2020. Totalt innebär det en besparing på 10 miljoner kronor fördelad över kommunens alla förskolor. Det planeras inte några nedläggningar av förskolor eller avdelningar med anledning av detta.

- Jag har stor respekt för att det som bestämts kan skapa oro men när vi diskuterat förutsättningarna tillsammans med rektorerna kan vi se goda möjligheter att fortsätta erbjuda en verksamhet med hög kvalité genom att tänka på annat sätt i olika sammanhang, säger Maria Andersson.

Att arbeta för minskad sjukfrånvaro och fundera över grundbemanning som även täcker korttidsfrånvaro, är exempel på åtgärder som kan leda till sänkta kostnader. Under 2018 kostade timvikarier inom Förskola & Grundskola totalt 68 miljoner kronor, förskolans del i detta var 32,5 miljoner.

I arbetet med att anpassa verksamheten är det varje rektor som tillsammans med sina medarbetare, i samverkan med fackliga organisationer, behöver föra dialog hur man gör på den egna enheten, förutsättningarna kan se olika ut.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
Maria.andersson@kungsbacka.se