Kartläggning av Skörvallabäcken

Under hösten låter kommunen genomföra en utredning av hur vatten breder ut sig när det är höga flöden i Skörvallabäcken. Vi gör en så kallade översvämningskartering.

Under vecka 43 (21-27 oktober) kommer mättekniker från Norconsult att röra sig längs Skörvallabäcken för att mäta in bottennivåer samt höjder på broar, kulvertar och liknande. Resultatet kan användas vid samhällsplanering för att hitta översvämningskänsliga områden och som underlag för att ta fram bra lösningar för dagvattenhantering. Bättre kunskap om vattendraget är även till nytta när man tittar på biologiska värden eller spridningen av kväve och fosfor till havet.

Projektet är delvis finansierat av LOVA-bidrag, som är ett statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt.  

Kontakta gärna