Nu börjar bygget av Idrottsparken

I mitten av oktober påbörjar vi bygget av Idrottsparken. Vi bygger också entrétorg, avsläppningsyta och gång- och cykelvägar vid det nya badhuset.

Detta innebär att vägar för gång- och cykeltrafik samt transporter till simhallen kommer att ändras något. Det kommer också att vara mycket byggtrafik i området. Den totala byggtiden beräknas bli från oktober 2019 till sommaren 2021.

 Periodvis kommer det att vara trångt och lite svårare att ta sig fram inom området. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär och hoppas att alla besökare, liksom vi, ser fram emot hur bra allt kommer att bli när det är klart, säger projektledare Marie Lindh.

Entrétorg

Sommaren 2021 kommer det att finnas ett entrétorg som kopplar samman huvudentrén till nya badhuset med ishallen. På torget kommer det att finnas sittbänkar, cykelställ, parkering för personer med funktionsnedsättning och planteringsytor.

Idrottsparken

Idrottsparken kommer att ge möjlighet till både rörelse och vila. Här kommer bland annat att finnas:

  • Parkour
  • Hinderbana
  • Utegym
  • Skate
  • Scen
  • Sand- och vattenlek
  • Picknickmöjligheter

Parkering

Parkeringen vid ishallens huvudentré kommer att finnas kvar tills första delen av parkeringsytorna öster om badhuset öppnas. Ett tag därefter (1 september 2020) kommer parkeringen vid ishallens huvudentré byggas om och bli en yta för avsläppning och parkering för personer med funktionsnedsättning.

Vid nya badhusets huvudentré kommer det att finnas parkering för personer med funktionsnedsättning. Dessa ska vara klara när badhuset öppnar våren/sommaren 2020.

Delar av parkeringen norr om ishallen påverkas kortvarigt (cirka 2 veckor) någon gång under byggtiden.

Parkering på södra sidan om simhallen/Aranäs kansli kommer inte vara möjlig då transporterna på gång- och cykelvägen söder om Aranäshallen bör minimeras. Leveranser till simhallen ska också vara möjliga så länge som den håller öppet. Parkering får istället ske på parkeringsplatserna i Aranäsområdet.

Trafik

Den nya cirkulationsplatsen söder om badhuset och den nya sträckningen för Södra Infarten öster om badhuset kommer troligen att kunna börja nyttjas i maj 2020. Efter denna tidpunkt kommer hela parkeringsplatsen intill järnvägen att byggas klart.

Transporter till nuvarande simhall planeras ske via den breddade gång- och cykelvägen söder om Aranäshallen. De kommer att få samsas med gång- och cykeltrafik.

Gång- och cykeltrafik som idag går söder om Aranäshallen kan fortsätta tills den påverkas av kommande byggnation av nya idrottshallar och Engelska skolan. Vi iordningställer en yta så att man ska kunna nå cykelvägen längs Kungsbackaån.

Gång- och cykeltrafik till ishallens huvudentré samt fotbollsplanerna på Kungsbacka sportcenter kommer att ledas norr om ishallen samt söderut på gatan öster om ishallen. Under åtminstone fram till maj 2020 kommer gång- och cykeltrafik, biltrafik samt byggtrafik att få samsas öster om ishallen. Efter detta första halvår kan byggtrafiken eventuellt ta en annan väg.

Vägen förbi ishallen bedöms vara framkomlig under hela byggtiden med undantag för kortare avbrott och framkomligheten kan tidvis vara begränsad.

Se kartskisser över vad som byggs och när under Dokument nedan.

Kontakta gärna

Projektledare Marie Lindh
0300-83 41 10
marie.lindh@kungsbacka.se