Christian Carlsson, samhällsplanerare på strategiska avdelningen på samhällsbyggnadskontoret

Översvämningsrisken tas med i nya översiktsplanen

Kan vi genom en översiktsplan förebygga översvämning i Kungsbacka kommun? Och vet vi redan nu vilka områden som kan riskera att drabbas? Christian Carlsson är samhällsplanerare, på strategiska avdelningen, i Kungsbacka kommun och arbetar med översvämningsfrågan i den nya översiktsplanen *Vårt framtida Kungsbacka.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har pekat ut Kungsbacka som en av 25 svenska orter som är mest utsatta för översvämningar.

– I framtiden ser vi att det förändrade klimatet innebär en stigande havsvattennivå och ökad nederbörd. Det i sin tur ökar risken för översvämningar, säger Christian Carlsson.

Därför gäller det att planera rätt, i den mån det går. En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt plats för näringslivet. Det är en sorts överskådlig planering som kommunen sedan kan utgå från när Kungsbacka växer. I arbetet tas även översvämningsrisken in och dess konsekvenser.

– Stigande havsnivåer innebär en ökad risk för översvämningar i områden från centrala Kungsbacka och ned mot havet. Höga flöden i ån påverkar i sin tur främst de centrala delarna och uppströms, säger Christian Carlsson.

Områden som kan skydda

Flera på kommunen är inblandade i att analysera hur översvämningsrisken kan påverka vårt framtida Kungsbacka. Christian Carlsson, hans kollegor och upphandlade konsulter analyserar olika typer av kartor och modeller över hur vattennivåerna kan komma att röra sig i framtiden.

Utefter analyserna ser man tydligare vilka områden som skulle behöva skyddas mot översvämning.

– Vilka åtgärder man sedan ser som lämpliga är något vi utreder vidare. Ett exempel vi tittar på är att bygga en vall mot havet med port i ån som går att stänga vid behov, säger Christian Carlsson.

Strategin leder vägen

Parallellt med arbetet med översiktsplanen arbetar Christian Carlsson även med en översvämningsstrategi. Den kommer att innehålla mer detaljerade inriktningar och mål; på kortare och längre sikt hur samhället ska säkras mot översvämningar. Inriktningar som även kommer att bli viktiga för översiktsplanen.

– Det handlar om vilka vägval vi kan komma att ställas inför, hur vi ska komma dit vi vill, vilka tekniska skydd vi kan komma att behöva, hur vi ska tänka när vi beviljar bygglov och mycket annat säger Christian Carlsson.

Det är fortfarande en del utredningar som behöver göras.

– Vi behöver till exempel titta på vad som händer vid översvämningar på grund av skyfall. Det har vi inte så mycket kunskap om i dagsläget, men vi ser att det blir allt vanligare, säger Christian Carlsson.

Ansvaret - en komplex fråga

Men det är inte helt självklart vad som är kommunens ansvar i översvämningsfrågorna.

– Kommunen har ansvar för planering, att det byggs på lämpliga ställen, säger Christian Carlsson.

Att skydda äldre befintlig bebyggelse är oftast den enskilda fastighetsägarens ansvar.

– Det diskuteras om kommunens roll bör vara inriktat på mer storskaliga lösningar för att skydda mot översvämningar, men ansvaret är en komplex fråga, säger Christian Carlsson.

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer i november kommer ni att kunna läsa om arbetet med säkerhet kopplat till översiktsplanen. Håll utkik!

Kort om arbetet med den nya översiktsplanen:  

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens.  

Så tycker du till!

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här eller följ vår Facebooksida.