Beslut tre ärenden om skolskjuts i Åsaområdet

Några vårdnadshavare i Åsa-området har överklagat kommunens beslut att neka deras barn skolskjuts. Kommunens bedömning var att rätt till skolskjuts inte fanns utifrån bestämmelser i skollagen och kommunens skolskjutsregler. Nu har förvaltningsrätten beslutat i tre ärenden som handlar om detta.

Inför läsåret 2019/2020 införde Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun en central hantering för beviljande av skolskjuts, tidigare har ansvaret legat på rektor vid varje skola. Totalt hanterades cirka 3500 ansökningar.

I Åsa-området nekades ett antal elever skolskjuts eftersom kommunen bedömde att de inte uppfyllde krav för rätt till skolskjuts utifrån bestämmelser i skollagen och Kungsbacka kommuns skolskjutsregler. Vårdnadshavare i området har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten och rätten har nu meddelat dom i tre av dessa ärenden.

- Jag har läst de domar vi hittills fått när det gäller skolskjuts i Åsa-området, säger Anders Ekström, (M) ordförande i nämnden Förskola & Grundskola. De är utförligt formulerade och tydliga, min uppfattning är att vi inte ska överklaga dem.

Individuella bedömningar innebär att skolskjuts delvis beviljas

Förvaltningsrätten gör en individuell bedömning i varje ärende utifrån elevens ålder och mognad och de domar som kommit speglar detta; eleverna beviljas skolskjuts men under vissa förhållanden. Som exempel innebär det att en äldre elev beviljas skolskjuts på morgonen under den mörka årstiden medan en yngre elev bedöms behöva skolskjuts alla de dagar hen inte är på fritidshemmet.

- Det är bra att vi fått en noggrann rättslig genomlysning, den blir vägledande för vår fortsatta hantering, säger Maria Andersson, skolchef. Syftet med att införa en central hantering vid ansökan av skolskjuts är att säkerställa att vi har en effektiv och likvärdig hantering där alla elever som har rätt till skolskjuts får det.

Förskola & Grundskola kommer att hantera varje beslut från förvaltningsrätten för sig. Fokus är att så snart som möjligt dela ut busskort till de elever som får rätt till skolskjuts.

Fakta om skolskjuts

Skolskjuts innebär resor med skolbuss, linjetrafik eller taxi. Enligt skollagen finns det fyra olika skäl som berättigar till skolskjuts: 

  • Färdvägens längd
  • Trafikförhållanden
  • Funktionsnedsättning
  • Annan särskild omständighet

Vid behov och rätt till skolskjuts ska en ansökan göras inför varje läsår. Skolskjuts berättigas aldrig till eller från skolbarnomsorg (fritidshem). Mer information finns via länken

Skolskjuts i Kungsbacka

Kontakta gärna

Anders Ekström, (M) ordförande nämnden för Förskola & Grundskola
anders.ekstrom@kungsbacka.se

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se