Förskola & Grundskola arbetar med kommande års lokalbehov

Inom Förskola & Grundskola pågår arbetet med att ta fram en beskrivning och förslag för att kunna erbjuda plats inom våra förskolor och skolor de kommande åren.
Varje år ska nämnderna ta fram och besluta om ett underlag som beskriver nämndens bedömning av lokalbehov de kommande fem åren. Utgångspunkt för arbetet är kommunens befolkningsprognoser. Alla nämnders lokalbehov sammanställs i en lokalplan som blir del av kommunens flerårsbudget. Den ska utgå från kommunens lokalpolicy som innebär att kommunen genom aktiv lokalförsörjning ska ”tillhandahålla och bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden". Hänsyn ska också ta till kommunens fem övergripande mål.

Ser över behov av platser i för- och grundskolor

Inom Förskola & Grundskola pågår arbetet med att ta fram en beskrivning och förslag för att kunna erbjuda plats inom våra förskolor och skolor de kommande åren. Förvaltningen tar fram ett underlag som nämnden ska besluta om vid sitt sammanträde 27 november.

Förslag om omorganisering av Gällingeskolan kommuniceras och bereds

I arbetet har förvaltningen sett att behovet av förskoleplatser i området Gällinge skulle kunna lösas genom att skolan görs om till en skola med elever från förskoleklass till årskurs 3.  Elever i årskurs 4 och 5 kan få plats på om- och tillbyggda Fjärås Bräckaskolan. Det finns en plan om att bygga en ny förskola i Gällinge för att möta kommande års behov enligt befolkningsprognoserna men genom att samutnyttja lokaler som redan finns, skulle avsatta investeringsmedel kunna användas till projekt där det inte går att lösa behov på annat sätt. På så sätt kan kostnader för lokaler hållas nere.
Förslaget om Gällingeskolan har beskrivits för nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott och det som händer nu är att förvaltningen informerar och för dialog med medarbetare, brukarråd och elever på de två berörda skolorna. Rektorerna genomför risk – och konsekvensanalyser. En samlad redovisning av synpunkter och konsekvenser ska presenteras för nämnden innan beslut fattas. 

- Förvaltningens uppdrag är att ta fram förslag utifrån riktlinjerna i kommunens lokalpolicy, sedan är det nämnden som slutligen fastställer vilka lokalbehov som Förskola & Grundskola ska lämna in till den kommungemensamma planen, säger Maria Andersson, skolchef. I förvaltningens beredning av ärendet ingår att lyssna på berörda och beskriva konsekvenser för våra politiker.
Nämnden beslutar om lokalbehov den 27 november, i samband med detta beslutas också om förslaget om en omorganisering av Gällingeskolan.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se