IVO avslutar tillsynsärende gällande Combine

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, har granskat sammanlagt åtta lex Maria-anmälningar, som bland annat berodde på brister i Combine. IVO anser att nämnden för Vård & Omsorg har fullgjort sin skyldighet och avslutar därför ärendet.

Nämnden för Vård & Omsorg har under 2018 och 2019 gjort sammanlagt åtta anmälningar enligt lex Maria. Sex av anmälningarna handlar om patientsäkerhetsrisker som uppstod på grund av upprepade störningar, driftsstopp och brister i verksamhetssystemet Combine. Ytterligare två anmälningar handlar om ett telefoniavbrott som varade under åtta timmar samt nätverksavbrott.

Under störningarna som uppstod vid de olika tillfällena kunde exempelvis inte medarbetare komma åt system för journalföring eller läkemedelslistor. Det var också problem med att insatser om exempelvis läkemedelsgivning låg kvar, trots att de var avslutade, vilket gjorde att det fanns risk för att patienten skulle kunna få dubbla doser med medicin. Telefoniavbrottet medförde bland annat att en patient inte kunde komma i kontakt med sjuksköterskan och att patientens läkemedel för oro och ångest fördröjdes med fem timmar.

IVO avslutar ärendet

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, har granskat ärendena och meddelar att de avslutar ärendet och kommer i nuläget inte att vidta ytterligare åtgärder. IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO har Vård & Omsorg vidtagit, och planerar att vidta, tillräckliga åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Tillsyn i juni

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, genomförde i juni 2019 en tillsyn av informationssäkerheten på förvaltningen för Vård & Omsorg. Bakgrunden var att förvaltningen gjort flera anmälningar enligt lex Maria på grund av brister i verksamhetssystemet Combine. Den del som handlar om lex Maria-anmälningarna är nu alltså avslutad. IVO har fortfarande inte tagit beslut gällande granskningen om Vård & Omsorg uppfyller kraven på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt lagen.

Lex Maria
All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga enligt Patientsäkerhetslagen att rapportera in risker för vårdskador eller händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren, i detta fall förvaltningen för Vård & Omsorg, utreder alla händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada.
Händelser som enligt utredningen bedöms ha medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls vidare till Inspektionen för Vård och Omsorg, av medicinskt ansvariga på kommunen.

Kontakta gärna
Anna Gröneberg, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska
anna.groneberg@kungsbacka.se
0300-83 46 26