Tre medarbetare på Teknik ser över en VA-karta

Kungsbacka utsedd till årets teknikkommun av invånarna

Kungsbacka kommun hamnar i topp i årets SKL-undersökning av det som kallas kommunal teknik, hanteringen av vägar, parker, återvinning och vatten & avlopp. Det är invånarna i 102 kommuner som svarat på en enkät där Kungsbacka får bäst betyg sammanlagt.

− Det är jätteroligt! Vi har mycket som är bra i vår verksamhet men fokus är ofta på det som inte fungerar. Roligt att bli uppmärksammad på det som faktiskt fungerar. Extra kul att det är våra invånare som tycker till, säger Karl Lundgren, förvaltningschef på Teknik i Kungsbacka.

I årets undersökning har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställt resultatet, i likhet med föregående mätning 2016, för fem av enkätens frågor som handlar om invånarnas nöjdhet med den kommunala tekniken. I den sammanvägningen hamnar Kungsbacka i topp, följda av Essunga och Höganäs. När det gäller den enskilda frågan om kvaliteten på dricksvattnet så toppar Kungsbacka med betyget 9,9 av 10 möjliga. Läs hela undersökningen här.

Så ställdes frågorna

  • Vägstandard – Hur tycker du att standarden (jämnhet, gropar och spår) är på kommunens gator och vägar?
  • Snöröjning – Hur tycker du att snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen?
  • Parker – Hur tycker du att parkerna sköts i kommunen?
  • Vattenkvalitet – Vad tycker du om kvaliteten på kranvattnet?
  • Avfall − Är du på det hela taget nöjd eller missnöjd med hämtningen av hushållsavfall?

Sveriges mest uppskattade kranvatten

Kommuninvånarna är mycket nöjda med kvaliteten på kranvattnet. Hela 99 procent är positivt inställda i frågan, vilket är den största andelen av samtliga deltagande kommuner i årets mätning. Kungsbacka ligger i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner på placering 1 av totalt 102 över flest positivt inställda kommuninvånare.

Dessutom uppger fyra av fem kommuninvånare att de inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen till sin bostad de senaste 12 månaderna.

God standard på gator och vägar

Närmare tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator och vägar, vilket är en större andel än motsvarande i Sverige som helhet. Dessutom är närmare tre av fyra kommuninvånare positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpningen sköts i kommunen. På frågan gällande huruvida det är lätt eller svårt att hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort när butikerna har öppet är närmare två av tre kommuninvånare positivt inställda.

Välskötta parker och lekplatser

Drygt åtta av tio är positivt inställda till hur parkerna sköts i Kungsbacka. Dessutom är ungefär tre av fyra positivt inställda till hur de kommunala lekparkerna och lekplatserna är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen.

Välfungerande avfallshantering

Överlag är kommuninvånarna positivt inställda till samtliga typer av avfallshantering som denna undersökning berör. Exempelvis är nio av tio kommuninvånare positivt inställda till hur det fungerar att lämna avfall på kommunens återvinningscentral samt hur hämtningen av hushållsavfall vid bostaden fungerar för dem.

− Vi arbetar hela tiden för att hitta lösningar som förenklar för invånarna. Ett exempel på en väl mottagen funktion är vår avfallsapp, där det bland annat går att hitta källsortering A-Ö och antal besök kvar på återvinningskortet. Vi vill att våra kommuninvånare ska få det där lilla extra i vardagen, säger utvecklare Maria Samuelsson.

Fakta om undersökningen

Datainsamlingen genomfördes under perioden februari – april 2019 med ett urval om 1 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Respondenterna har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval i åldern 18-74 år.

Kontakta gärna