Nya taxor för VA och renhållning 2020

Från 1 januari 2020 gäller nya taxor för VA (vatten & avlopp) och renhållning i Kungsbacka kommun.

Vatten & avlopp

Anläggningsavgift och brukningsavgift för vatten höjs med 3 procent. Orsaken till höjningen är en höjning av entreprenadindex och höjda driftkostnader, bland annat på grund av utbyggnad av VA.

Renhållning

Taxenivåerna är oförändrade men ytterligare några nya tjänster har tillkommit.
En förändring av kostnader för byte av kärl har gjorts för att motivera till minskning av kärlstorlek. I taxorna för 2020 har det även gjorts några förtydliganden i några informationstexter.

  • Nya tjänster som tillkommit är att de som har komprimatorcontainer kan välja att sortera ut matavfall i bruna kärl och bara ha brännbart i komprimatorn. Idag kan man bara ha matavfall och restavfall blandat.
  • Verksamheter har möjlighet att välja kärl på delårshämtning.
  • Placeringen av underjordsbehållare måste godkännas av Teknik innan abonnemang kan tecknas. Annars riskerar vi behållare som inte går att tömma, och att det måste finnas behållare för matavfall inom fastigheten.
  • Förändringen innebär även möjlighet till att halvera kostnaden för att byta till mindre kärl, enligt detta förslag följer en mer miljöstyrande taxa och att det uppmuntrar till bättre sortering och mindre avfall.

Beslut av kommunfullmäktige

De nya taxorna beslutades vid kommunfullmäktiges möte 5 november 2019. För både VA och renhållning i en kommun gäller att de ska vara avgiftsfinansierade (inga skattepengar) och gå jämnt upp sett över en längre tidsperiod. 

VA-taxan

Renhållningstaxan