Albin Noreen, specialist i krisberedskap på Kungsbacka kommun

Säkerheten en viktig del av vårt framtida Kungsbacka

Eftersom kommunen bedriver många verksamheter som är viktiga för ett fungerande samhälle måste det finnas planer om en kris skulle uppstå. Därför är även beredskapsperspektivet en viktig del i arbetet med den nya översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka.

En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt plats för näringslivet. Albin Noreen, specialist i krisberedskap på kommunstyrelsens förvaltning, arbetar med kris- och beredskapsperspektivet i den nya översiktsplanen.

– Vi som kommun har ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att vi har ett samordningsansvar för viktiga verksamheter. Det innebär att vi behöver samverka så att vi är förberedda när en kris skulle komma, säger Albin Noreen.

Viktigt att ta höjd

Exempel på samhällsviktiga verksamheter är tillexempel sjukvård, trafiknät eller kommunalteknisk försörjning så som vattenförsörjning och bredband.

– Det handlar till exempel om att våra transporter måste fungera, att skapa förutsättningar för verksamheter som är beroende av leveranser och att personal kan komma till jobbet. Ofta funkar ju det här av sig självt, men vid en samhällsstörning behöver vi ta mer höjd för att det här ska fortsätta att fungera, säger Albin Noreen.

Se helheten

Det finns generella risker som kan drabba alla kommuner och mer Kungsbacka-specifika berättar Albin Noreen.

– Eftersom vi är en kustkommun skapar det vissa risker för översvämningar från havet, eller risker att olja eller annat farligt gods läcker ut längs kusten. Vår närhet till Kungsbackaån gör att vi är sårbara för översvämningar och leran i marken gör att vi blir skredkänsliga i vissa områden, säger Albin Noreen.

En annan aspekt att ta med i översiktsplanen är kommunens närhet till kärnkraftverket Ringahls.

Risken att det skulle inträffa en olycka vid Ringhals är ju minimal, men ändå något som vi måste förhålla oss till, säger Albin Noreen.

Förebygga social oro

Mer generella risker för alla kommuner är bland annat risken för pandemier eller sociala risker såsom hot och våld.

– När vi tittar exempelvis på sociala risker pratar vi mycket om social hållbarhet. Där kan vi förebygga en hel del framtida kriser. Känner folk tilltro till samhällssystemet förebygger vi eskalerande misstro och på så sätt förebygger vi samhällskriser, säger Albin Noreen.

Trygg och säker kommun

Social hållbarhet går även in under hållbarhetsarbetet i översiktsplanen vilket är ett av kompetensområdena inom arbetet med Vårt framtida Kungsbacka. Albin Noreen samarbetar mycket med de olika teamen i projektgruppen som arbetar med översiktsplanen*.

– I mitt arbete gäller det att ha en generell hänsyn. Utgångspunkten är att vi ska vara en trygg och säker kommun för alla de som bor, verkar och vistas här i Kungsbacka, säger Albin Noreen

Djupgående analys

Parallellt med arbetet med översiktsplanen arbetar Albin Noreen, tillsammans med kollegor, med en risk- och sårbarhetsanalys för Kungsbacka kommun. Något som ligger till grund för hela kommunens arbete med kris, risker och säkerhet. Så gör även arbetet med översiktsplanen.

– Den handlar om att analysera: Vad finns det för risker i Kungsbacka, vad har vi för viktiga verksamheter och vad kan vi göra för att minska sårbarheten? Vissa verksamheter är viktigare än andra, och då kan vi därefter göra andra mer specifika djupdykningar just där, säger Albin Noreen.

Alla förvaltningar med

Varje mandatperiod görs en ny risk- och sårbarhetsanalys där alla tio förvaltningarna på kommunen är med i arbetet.

I arbetet med översiktsplanen handlar det om att stämma av att de delar vi har med i risk- och sårbarhetsanalysen även finns med i översiktsplanen, säger Albin Noreen.

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer i november/december kommer ni att kunna läsa om hur vi vill få ungdomarnas perspektiv på Vårt framtida Kungsbacka. Håll utkik! 

Kort om arbetet med den nya Översiktsplanen*: 

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens. 

Så tycker du till! 

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på Kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.