Vård & Omsorg gör anmälan enligt lex Sarah

En medarbetare brast i sitt bemötande gentemot en enskild person på ett vård- och omsorgsboende. Nu gör nämnden för Vård & Omsorg en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO.

Lex Sarah

Händelsen inträffade i oktober 2019 på ett vård- och omsorgsboende i kommunal regi. Det var i samband med att två medarbetare var inne hos en kund och utförde en insats som händelsen inträffade. Vid utförandet av en omsorgsinsats blev en av medarbetarna otrevlig i tonen och pratade nedvärderande både om och till kunden. Kunden blev då upprörd och började att vifta och slå med armarna. Då slog medarbetaren till kunden med öppen handflata på underarmen.

Vidtagna åtgärder

Utredningen kan inte påvisa direkta brister i verksamheten som kan ha bidragit till varför missförhållandet inträffade. Orsaken till att händelsen inträffade bedöms därför vara den mänskliga faktorn.
Efter händelsen har arbetsgivaren vidtagit flera åtgärder. Det handlar om individuella åtgärder riktade till medarbetaren som brast i sitt agerande. Personen som brast i sitt agerande har fått en varning från arbetsgivaren på grund av händelsen.
Arbetsgivaren har också tydliggjort rapporteringsskyldighet och dokumentationsskyldighet i organisationen.

Anmälan till IVO

Socialt Ansvarig Samordnare, SAS, på förvaltningen för Vård & Omsorg har utrett händelsen och bedömer att händelsen klart avviker från de grundläggande kraven i lagstiftningen, då kunden har blivit utsatt både verbalt och fysiskt. Vård & Omsorg har därför beslutat att göra en lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård & Omsorg. 

Fakta Lex Sarah

Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom Vård & Omsorg. Lex Sarah ska användas för att säkerställa att de enskilda får insatser av god kvalité och förhindra uppkomsten av missförhållanden/risk för missförhållanden.
Utredningen av en lex Sarah-rapport syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det har hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen.
Alla medarbetare som arbetar inom Vård & Omsorg är skyldiga enligt lex Sarah i Socialtjänstlagen att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. 
Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit ett allvarligt hot mot eller medfört allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, som också ska anmälas, ska det handla om en uppenbar eller konkret risk för ett allvarligt missförhållande.
Kontaktpersoner: 
Therése Lindén, Socialt Ansvarig Samordnare på förvaltningen för Vård & Omsorg
therese.linden@kungsbacka.se
0300-83 58 71
Helene Ljungqvist, verksamhetschef Boende på förvaltningen för Vård & Omsorg
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92