Vi testar att rena avloppet från läkemedelsrester

På Kullaviks reningsverk startar vi nu praktiska försök med att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Det är en pilotstudie som ska ge oss underlag för beslut kring eventuell framtida läkemedelsrening från avloppsvatten i stor skala i Kungsbacka.

I planeringen inför utbyggnaden av Kungsbackas största reningsverk Hammargård ingår att undersöka om rening av läkemedelsrester skulle kunna ingå. Därför genomför vi nu tester och utvärdering av resultaten av två olika metoder för läkemedelsrening på Kullaviks reningsverk.

Påverkar vattenmiljön 

Svenska reningsverk är från början inte byggda för att rena läkemedelsrester, även om vissa lättnedbrytbara ämnen ändå kan brytas ned. Samtidigt som läkemedel har positiva effekter på både människors och djurs hälsa, så spolas läkemedelsrester ut med avloppet vilket kan leda till negativa effekter på organismer i vattenmiljön.

Olika reningsmetoder har olika effektivitet samt väsentligt skilda kostnader och energibehov. Eftersom energianvändningen kan öka med 2-10 gånger jämfört med dagens reningsteknik gäller det att väga behovet av olika reningsinsatser mot andra miljökonsekvenser som påverkan på energianvändning och klimat samt kostnader.

Två metoder

De metoder som nu kompletterar vår vanliga biologiska reningsprocess i Kullavik är rening med aktivt kol respektive en biologisk rening i flera steg. Testerna börjar nu i november och löper fram till juni 2020. Därefter gör vi en utvärdering och en slutrapport som beräknas vara klar under hösten 2020.

Läs mer om Framtidens avloppsrening i Kungsbacka

Branschorganisationen Svenskt Vatten om rening av läkemedelsrester från avloppet

Mer information

Miljöingenjör Charlotte Bourghardt
0300-83 89 22
charlotte.bourghardt@kungsbacka.se