Fortsatt högt betyg för Kungsbacka - men märker av nationellt tapp

Kungsbacka kommun är fortsatt stark i nationell jämförelse när invånarna tycker till. Det visar årets medborgarundersökning. Resultatet visar bland annat en hög rekommendationsvilja men också att betyget överlag, precis som i många andra kommuner, är något lägre i år.

75 % av Kungsbackas invånare kan rekommendera och 64 % skulle starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Kungsbacka som helhet får goda betyg i undersökningen och ligger generellt högre på betygsskalan än andra kommuner inom flera områden, till exempel kommersiellt utbud, utbildnings- och arbetsmöjligheter, vatten och avlopp, renhållning och sophämtning, och kulturutbud.

– Det är glädjande att se att invånarna har en positiv upplevelse av Kungsbacka i många avseenden, säger Hans Forsberg, Kommunstyrelsens ordförande.

Nationellt tapp syns även i Kungsbacka

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter invånarnas bild av kommunen. I resultatet av årets medborgarundersökning syns ett nationellt tapp inom flera områden och trenden märks av även i Kungsbacka kommun.

– Det man ska ha med sig när man läser statistiken är att skillnaderna ofta är så små att det inte går att säkert säga om det faktiskt är en skillnad från föregående år, men det går att utläsa vissa tendenser, säger Christina Hermansson, chef styrning och analys.

De områden där förändringen är säkerställd jämfört med 2018 är trygghet, förtroende och påverkan. Här visar undersökningen tydliga tapp i betyget för Kungsbacka. För att höja helhetsbetyget för kommunen är det dessa områden som bör prioriteras.

– Invånarnas attityder i medborgarundersökningen, brukar- och kundundersökningar är viktiga underlag i vårt fortsatta förbättringsarbete. Framöver kommer vi fokusera mycket på medskapande tillsammans med våra invånare, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

En utstickande faktor i resultatet är att männens upplevda trygghet minskar. Det beror främst på att man upplever sig mindre trygg utomhus på kvällar och nätter och hur säker man känner sig mot hot, rån och misshandel.

Stöd för utsatta personer går emot trenden

Kungsbacka låg tidigare under riksgenomsnittet i frågan om hur stöd för utsatta personer upplevs i kommunen. Men i år verkar Kungsbacka gå mot den nationellt nedåtgående trenden. Förändringen från föregående år för denna frågan är dock inte säkerställd så vi kan ännu inte dra några stora slutsatser från undersökningens resultat.

För mer information kontakta:

Hans Forsberg (M), Kommunstyrelsens ordförande
0300- 83 47 64 eller hans.forsberg@kungsbacka.se

Malin Aronsson, kommundirektör
0300- 83 42 32 eller malin.aronsson@kungsbacka.se

Christina Hermansson, chef styrning och analys
0300- 83 43 22 eller christina.hermansson2@kungsbacka.se

Madeleine Vilhelmsson, projektledare medborgarundersökningen
0300- 83 47 63 eller madeleine.wilhelmsson@kungsbacka.se