Goda resultat för skolor i Kungsbacka och i Sverige

Nationella och internationella undersökningar om skolan är nu aktuella. I Kungsbacka går det bra för många elever men vi har stort fokus på arbetet för att alla ska nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Nationella och internationella undersökningar om hur det står till i skolan har nyligen publicerats. Kungsbacka är en kommun som i huvudsak har stabilt goda resultat över åren men utvecklingsarbetet för att alla elever ska nå målen och så långt det är möjligt i sitt lärande är ständigt pågående.

Öppna jämförelser sammanfattar resultat för Sveriges elever

Sveriges kommuner och regioners, SKRs, rapport Öppna Jämförelser Grundskola 2019 beskriver elevers kunskapsresultat genom olika nyckeltal bland annat:
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, elever som når kunskapskraven i alla ämnen och genomsnittligt meritvärde.
Rapporten är tänkt att ge kommuner, och andra huvudmän för skolor, ett underlag som ska bidra till lokalt utvecklingsarbete. 

Bra resultat för Kungsbacka och fortsatt arbete för att alla ska lyckas

I år visar resultaten inte på någon större förändring jämfört med föregående år, detta gäller både generellt i Sverige och i Kungsbacka.
I våra kommunala grundskolor var 89 procent behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, i Sverige var genomsnittet för behörighet 82,5 procent (kommunala skolor). När det gäller elevernas meritpoäng så var det faktiska resultatet för våra skolor 238, i Sverige som helhet i genomsnitt 224,5.

- En framgångsfaktor för att elever ska lyckas är goda pedagoger, det har vi i Kungsbacka och vi arbetar också medvetet för att skapa en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och där rektorer ges möjlighet att vara pedagogiska ledare. säger Maria Andersson, skolchef  Förskola & Grundskola.
Vi behöver dock fortsätta att vara uthålliga och systematiska i vårt utvecklingsarbete, våra förutsättningar innebär att det ska vara möjligt för alla elever att nå så långt det är möjligt i sitt lärande.
Hela rapporten och alla nyckeltal går att hita via Sveriges kommuner och regioners hemsida

Positivt för Sverige i internationella PISA-undersökningen

PISA är en stor internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Totalt deltog 79 länder eller regioner, däribland samtliga 37 OECD-länder, i den senaste undersökningen -  PISA 2018.
Resultaten för PISA 2018 visar att svenska 15-åringar presterar över OECD-genomsnittet inom de tre ämnesområdena.
Skolverkets övergripande slutsats utifrån resultaten är att Sverige är på rätt väg när det gäller kunskapsresultaten men att mer behöver göras när det gäller hur likvärdigt den svenska skolan lyckas med att ge alla elever, oavsett bakgrund och vilken skola de går på, möjligheten att utvecklas så långt som möjligt.

PISA står för Programme for International Student Assessment. I Sverige deltog 5 500 elever. Eleverna genomför ett datorbaserat prov och en elevenkät. 

Hela rapporten och Skolverkets pressmeddelande finns att läsa på Skolverkets hemsida.
Positiv svensk PISA-trend

Likvärdigt lärande i Kungsbackas skolor

Skolor i Kungsbacka arbetar på olika sätt för att öka likvärdigheten för elever. Ett av dem är  Skriva sig till lärande, STL. STL är ett arbetssätt som handlar om att medvetet och strukturerat kombinera pedagogik och digital teknik. När effekter av Skriva sig till lärande undersökts av forskare så har det visat sig att den bidrar till ökat lärande för elever, likvärdighet och språkutveckling.
Sveriges kommuner och regioner erbjuder pedagoger utbildning i Skriva sig till lärande men i Kungsbacka har vi ett eget upplägg där med egna utbildade handledare. Det innebär att kompetensutvecklingen kan ske på hemmaplan och fler pedagagoger kan vara med.
Under läsåret 2019/2020 är det 130 pedagoger från flera olika skolor som deltar.  STL passar alla årskurser och alla ämnen.
-För pedagogerna handlar det om att utveckla hur de på bästa sätt kan kombinera pedagogik och digital teknik så att alla elever, via de digitala verktygens kompensatoriska möjligheter, fullt ut kan delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater, säger Åsa Blide Larsson, enhetschef. 

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se

För mer information om Skriva sig till lärande i Kungsbacka:
Åsa Blide Larsson, enhetschef
asa.blide-larsson@kungsbacka.se