Klovsten verksamhetsområde

Nu är detaljplan för utveckling av Klovsten verksamhetsområde ute på samråd. Fram till och med 21 december kan allmänhet och myndigheter tycka till om planen.

Klovsten blir ett nytt verksamhetsområde i centrala Kungsbacka. Detaljplaneförslaget gör det möjligt för byggnation av lokaler för verksamheter, industri med tillhörande kontorslokaler samt centrumfunktioner. Totalt omfattar området cirka 22 hektar.

– Huvudsyftet med att planlägga området är att skapa attraktiv verksamhetsmark för att stärka näringslivet i Kungsbacka. Det ligger centralt och med ett mycket bra skyltläge ut mot motorvägen, säger projektledare Malin Jarl.

Planområdet ligger väster om centrum och länkas samman med staden via väg 158. Med det centrala läget är det lätt att ta sig dit både via gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik. Genom detaljplanen gör vi det även möjligt för två nya hållplatser.

Hänsyn till omgivningarna

Kungsbackaskogen är en viktig aspekt i arbetet med utformning av området. Det handlar bland annat om byggnadernas tillåtna höjd och hur de förhåller sig till Kungsbackaskogen. Ut mot E6:an tillåts byggnadshöjden vara 20 meter medan det i övriga delar av området och in mot skogen får vara högst 16 meter.

Det finns andra naturvärdet i anslutning till området, så som vattendraget Svarte mosse. Mossen, som egentligen är ett kärr, har en osäker funktion som ”naturligt reningsverk”. För att inte påverka vattendrag nedströms så skapas det ett dagvattensystem i området med dammar och diken för att rena vattnet och minimera omgivningspåverkan

Detaljplan, ett första steg

En stor utmaning i projektet är att få till den faktiska omvandlingen av området. Detaljplanen är ett första steg i omvandlingen men de befintliga verksamheterna som finns idag behöver omlokaliseras både inom och utom området.

Kommunens nuvarande tekniska anläggningar i området ska flyttas till annan plats. Det handlar om omlastningscentralen och återvinningscentral. Återvinningscentralen får en ny placering inom området och ska expandera för att skapa en modern återvinningscentral. Omlastningscentral är också i behov av en modernisering vilket kommer att genomföras på annan plats i kommunen.

– Anläggningen är tekniskt föråldrad och behöver moderniseras och i samband med det tittar vi också på en ny plats som är mer lämplig för verksamheten. En modern och väl fungerande avfallshantering är än viktigare när kommunen växer som vi gör, säger exploateringsingenjör Magnus Persson.  

Planen föreslår kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen ansvarar för vägar och dagvattenanläggningar i området. Förutom kommunen äger både Viavest/Lastbilcentralen i Kungsbacka och Fastighets AB Balder mark i området.

Läs mer

Klovsten verksamhetsområde

Kontakta gärna

Kontakta gärna