Kommunen gör en Lex Sarah anmälan

Kommunen anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beskrivning av händelsen

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg (IF) har fått in rapporter enligt lex Sarah, då rapportörerna har upptäckt brister i verksamhetssystemet för individärenden, Combine. Ärenden som berörs är orosanmälningar som inkommer till Vuxenenheten gällande personers missbruk, om personen har ett pågående ärende hos förvaltningarna Gymnasium & Arbetsmarknad eller Vård & Omsorg. Bristen innebär att viss information inte är tillgänglig för socialsekreterare när de ska bedöma om en utredning ska inledas eller inte.

På grund av allvarlighetsgraden i dessa ärenden och om en socialsekreterares bedömning görs på felaktig grund, kan den enskildes liv, säkerhet, fysiska eller psykiska hälsa få allvarliga konsekvenser. Felet upptäcktes av en slump och utredningen har inte visat att något ärende felaktigt bedömts, men det går heller inte att utesluta. Kommunen väljer därför att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Planerade och vidtagna åtgärder

Systemförvaltare har kontakt med leverantören av verksamhetssystemet som konstaterat att det är ett funktionellt fel. Vilka åtgärder leverantören ska göra eller tidsplan för dessa är inte återkopplade till kommunen än.

Vuxenenheten har reviderat sin rutin vid inkommen orosanmälan och gällande rutin är anpassad utifrån bristen i den digitala miljön. Enheten behöver delvis hantera dessa ärenden i pappersform för att säkerställa att felet inte inträffar och bedömningar grundar sig på korrekt, aktuellt underlag.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna