Kommunen gör en Lex Sarah anmälan

Kommunen anmäler ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Beskrivning av händelsen

En person inom en av kommunen verksamheter har gjort ett suicidförsök. Vid granskning av journal framkommer det att verksamheten inte lyckats trygga den enskilde och kan ha bidragit till att försämra den enskildes mående. Kommunen håller på att utreda händelsen men kan redan konstatera allvarliga brister i arbetsmetod och arbetsledning. Kommunen väljer därför att anmäla händelsen som ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Planerade och vidtagna åtgärder

Händelsen är under utredning. I dagsläget har kommunen inte hunnit identifiera de bakomliggande orsakerna, vilket behövs för att kunna vidta adekvata åtgärder i verksamheten.

Under tiden för utredningen är ansvarig enhetschef tagen ur tjänst. Utifrån de brister som framkommit hittills så har förvaltningen gjort en tillfällig omorganisation för att säkerställa en trygg arbetsledning och bra arbetsmetoder i verksamheten.

Fakta

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Kommunen måste både åtgärda fel och brister samt förebygga så att fel och brister inte uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna