Maria Malone är projektledare för byggherredriven planprocess

Byggherredriven planprocess – initiativ för att möta bostadsbehovet

Kungsbacka växer och vi har ett stort behov av att öka bostadsbyggandet. Kommunens mål är att bygga 700 till 800 nya bostäder per år. För att öka byggtakten och effektivisera arbetet testar nu Kungsbacka kommun byggherredriven planprocess.

Byggherredriven planprocess innebär att kommunen och byggherren samarbetar i planarbetet inför en byggnation. Idag gör kommunen stor del av arbetet själv men med hjälp av byggherren. Vi testar nu att dela på arbetet med byggherren för att se om vi kan bli mer effektiva.

Grundläggande handlar det om att kommunen har myndighetsrollen och kontakten med politiken. Kommunen ansvarar också för att ta fram kartunderlag, projektanvisningar och information för att byggherren på ett bra sätt ska kunna genomföra nödvändiga utredningar och planhandlingar.

Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M) ser positivt på satsningen och tror att kommunen kommer kunna möta bostadsbehovet bättre framöver.

– Vi vill se en ökad takt i planarbetet men vet samtidigt att samhällsbyggnadskontoret har en hög belastning. Detta kommer förhoppningsvis att avlasta dem och succesivt kan vi öka antalet byggherredrivna planprocesser, säger Hans Forsberg.

För att samarbetet ska lyckas och för att det ska avlasta samhällsbyggnadskontoret är det viktigt att det finns tydliga rutiner som beskriver processen och ansvarsfördelningen. Maria Malone är projektledare och håller ihop samarbetet mellan kommunen och byggherren. Hon har bland annat tagit fram en processbeskrivning för arbetet.

– Arbetet med byggherrarna går framåt och vi hittar våra roller. Inledningsvis är det viktiga att fokusera på att hitta tydliga rutiner och arbetssätt för att få en bra start, säger Maria Malone.

Den första byggherredriven planprocessen görs tillsammans med Derome. Det handlar om en detaljplan för bostäder i Vallersvik i Frillesås där kommunen planerar för 20 bostäder. I det arbetet ger kommunen direktiv till planläggningen samt talar om vilka utredningar som ska tas fram medan Derome tar fram skissförslag, beställer utredningar och ta fram planhandlingen.

– Det är ett arbete som våra planarkitekter annars hade fått göra. Om vi får en bra struktur på det här arbetssättet så kommer vi nog kunna få fler detaljplaner klara tidigare, säger Maria.

Utvärdering av arbetssättet kommer att göras löpande för att se om detta effektiviserar arbetet inom samhällsbyggnad. Kungsbacka växer och vi välkomnar ett ökat samarbete med exploatörer och näringsliv. Att testa byggherredriven planprocess är förhoppningsvis ett steg i den riktningen.

Kontakta gärna