Vård & Omsorg gör Lex Sarah-anmälan

Medarbetare på en korttidsenhet gick hem utan att avbytande medarbetare fanns på plats och en avdelning lämnades obevakad. Nu anmäler kommunen händelsen enligt Lex Sarah till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Händelsen inträffade på en korttidsenhet i somras. Den interna utredningen som gjorts visar att medarbetare gick hem utan att den avbytande personalen var på plats. Avdelningen lämnades därmed obemannad av personal under cirka 45 minuter, men det fanns personal i huset och även koordinatorer på plats.

Vidtagit åtgärder

Det finns flera orsaken till att avdelningen lämnades obemannad. Det visar utredningen som Kungsbacka kommun gjort. Det handlar bland annat om brister i planeringen av bemanningen, brister i rutiner vid överrapportering, bristande rutin/följsamhet till rutin gällande schemaläggning och bristande följsamhet till Lex Sarah-riktlinjen. Verksamheten har vidtagit flera åtgärder efter händelsen, för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.

IVO ska utreda ärendet

Socialt Ansvarig Samordnare, SAS, på förvaltningen för Vård & Omsorg har utrett händelsen och bedömer att händelsen utgör ett allvarligt missförhållande. Vård & Omsorg har därför beslutat att göra en Lex Sarah-anmälan till IVO, Inspektionen för Vård & Omsorg, som kommer göra en utredning av ärendet. Ingen person kom till fysisk skada av händelsen.


Fakta Lex Sarah
Vi ska rapportera när något inte blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Vi måste både åtgärda fel och brister och förebygga att fel och brister uppstår. I dagligt tal kallas det för Lex Sarah.

Alla medarbetare som arbetar inom socialtjänst och äldreomsorg är skyldiga enligt Lex Sarah i Socialtjänstlagen att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas. 
Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit ett allvarligt hot mot eller medfört allvarliga konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa. Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, som också ska anmälas, ska det handla om en uppenbar eller konkret risk för ett allvarligt missförhållande. 

All personal kan göra en rapport enligt Lex Sarah. Därefter utreds ärendet av SAS, Socialt ansvarig samordnare. Om missförhållandet bedöms som allvarlig görs en anmälan enlig Lex Sarah till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Kontakta gärna
Helene Ljungqvist, verksamhetschef Boende
helene.ljungqvist@kungsbacka.se
0300-83 81 92

Eva-Maria Ambsjö, Socialt Ansvarig Samordnare
eva-maria.ambsjo@kungsbacka.se
0300-83 58 71