Klinneskärrs förskola utbyter erfarenhet med SOS barnbyar

I våras besökte fyra pedagoger från Klinneskärrs förskola, skolor och förskolor i ett samarbete med SOS barnbyar på Zanzibar. Syftet med besöket är att påbörja ett pedagogiskt utbyte som kan ge kunskap till barnen om människor lika värde och förståelse för olika kulturer.

Det började med att en medarbetare föreslog att förskolan skulle utveckla det samarbete som redan var påbörjat med Arnnäsgymnasiet och SOS barnbyar. Klinneskärrs förskola ansökte om medel för att genomföra resan. I februari reste förskolechef Anna Eriksson och tre pedagoger tillsammans med fyra elever och deras två lärare från Kungsbacka kommuns barnskötarutbildning till Zanzibar.

På Zanzibar startades ett nytt samarbete med skolor och förskolor och projektet kopplades till förskolans reviderade läroplan, specifikt det första kapitlet om förståelse och medmänsklighet som lyfter begrepp som internationalisering, kulturell mångfald och att utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt.

– Förskolan har valt två utvecklingsmål, att få förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling och respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, säger Anna Eriksson, förskolechef.

Utbytet gav nya perspektiv på lärande

Under de dagar som besöket pågick varvades studiebesök med klassrumsobservationer, pedagogiska diskussioner och workshops som gav många intressanta perspektiv. Anna berättar att de reflekterade över de stora barngrupperna på 46 barn som leddes av en lärare och en assistent. Det var en strukturerad skoldag mellan klockan 7.30-12.15 oavsett ålder på barnen i förskolan. Barnen serverades en måltid som exempelvis kunde bestå av ett ägg och en kopp tomatsoppa. Under måltiden var det helt tyst i rummet då barnen ägnade sig åt bönestund.

Under de pedagogiska samtalen jämfördes utbildningsbakgrund, likheter och skillnader mellan skolsystem och föräldrasamverkan. Anna Eriksson och hennes medarbetare tillsammans med pedagogerna i Zanzibar konstaterade att de har mycket att lära av varandra. Det blev många reflektioner kring vetenskaplig grund och teoretiska utgångspunkter – varför gör vi som vi gör, i förhållande till hur vi tror att barn lär. Mycket spännande!

Vilka tankar och lärdomar tar ni med er tillbaka?

– En lärdom som vi tar med oss är hur viktigt det pedagogiska utbytet är. Detta grundar sig på reflektioner, iakttagelser och upplevelser, men också utifrån samtal med rektorn på skolan. Mot bakgrund av den höga arbetslöshet som råder i Tanzania, och oroligheter i Afrika, är nyckeln till att hjälpa att tillsammans skapa förutsättningar för kommande generationer att vidga sin världsbild över geografiska gränser. Vikten av att öppna ögonen, lära av varandra och skapa relationer, säger förskolechef Anna Eriksson.

Digitalisera hjälper till att hålla kontakt

I den fortsatta relationen med Zanzibar finns också stora möjligheter att arbeta med de nya skrivelserna i läroplanen om digitalisering. Under studiebesöket fördes videosamtal med barn och pedagoger på Klinnekärrs förskola, och är en aktivitet som fortsatt även efter resan.

Ambitionen är att inkludera samtliga tre förskolor i enheten i samarbetet med Zanzibar och utveckla samarbetet med de elever från Aranäsgymnasiet som delar dessa erfarenheter. Anna arbetar nu vidare med de pedagoger och skolledare de knöt kontakt med ska besöka Sverige. Det planeras för ett besök i december.

Kontakta gärna:

Förskolechef Anna Eriksson
0300-836809
anna.eriksson9@kungsbacka.se