Ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter.

Huvuddragen i den nya lagen är (texten nedtill är sammanfattad av Länsstyrelsen i Västra Götaland):

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. I Kungsbacka kommun är det Förvaltningen Miljö & Hälsoskydd och enheten för Livsmedel, Serveringstillstånd som kommer att handlägga ansökningar om tillstånd att sälja tobak.

De som idag säljer tobak kan börja ansöka om tillstånd från och med 1 juli 2019 och senast den 1 november 2019 ska ansökan ha inkommit. Mer information om hur man går tillväga vid ansökan kommer på hemsidan. Handlarna kommer även att bjudas in till en informationsträff senare i vår.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser där rökförbud kommer att råda är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar. Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Läs mer här om de nya reglerna om rökfria utomhusmiljöer som gäller från och med den 1 juli 2019.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Bestämmelserna kommer från EU:s tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.

Bland övriga förändringar märks minsta storlek för snusförpackningar, förändrad tillsynsorganisation, ändrade straffbestämmelser samt att lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare införlivas i den nya lagen.

Riksdagen godkände också WHO:s protokoll för att minska risken för olaglig handel med tobaksvaror.

Riksdagen ansåg däremot inte att lagstiftningen kring marknadsföring av tobak behövde skärpas så att bara tobaksförpackningar skulle få uppvisas, vilket regeringen föreslagit. Inte heller självbetjäningsförbudet av tobaksvaror ville riksdagen ställa sig bakom.

I Kungsbacka kommun är det Förvaltningen Miljö & Hälsoskydd som ansvarar för prövning och tillsyn enligt den nya lagstiftningen.

Kontakta gärna