Hållbarhet i fokus när kommuner träffades

Hållbara inköp var i fokus när Kungsbacka kommun höll i nätverksträffen ERFA Väst där 11 kommuner och Sveriges Kommuner och Landsting deltog.

– Vi hade många bra dialoger och ett intressant utbyte av erfarenheter kring e-handel, avtalsuppföljning och hållbarhetskrav, säger Eva Djervbrant Jacobsson, organisatör för dagen och enhetschef på Inköp på förvaltningen för Service. 

Ett tema under dagen var hur kommuner kan följa upp avtal utifrån hållbarhetskrav. Ikea bjöds därför in som ett föredömligt exempel inom området och för att berätta om sin strategi kring uppföljning och hållbarhetsarbete.

Strategiskt inköpsarbete för hållbar konsumtion

Kungsbacka kommun har högt ställda mål relaterat till miljö, hållbarhet och samhällsfrågor. Det innebär bland annat att vi ska arbeta med inköp som leder till en mer hållbar konsumtion. 

E-handel är ett kraftfullt verktyg för att kommunen ska köpa rätt produkter från rätt leverantörer. Här har kommunen möjlighet att styra köpen mot hållbara produkter till organisationen. För det krävs att vi som köpare ställer rätt krav och har noggrann uppföljningen så att vi får det vi efterfrågat, säger Katarina Appelqvist, verksamhetschef på Inköp. 

Det kräver också ett strategiskt inköpsarbete som tydligt kopplas till kommunens mål och där hela organisationen, omvärld och leverantörer involveras. 

Ett bra samspel med omvärlden, andra kommuner och våra leverantörer krävs för att vi ska kunna göra klokare kravställningar, så att inköpen vi gör bidrar till våra mål. Vi vill att man ser sambandet mellan de inköp kommunen gör och effekterna kopplat till vårt hållbarhetsmål, säger Katarina Appelqvist.

Ökad andel miljömärkta varor

Enligt Kungsbacka kommuns kemikalieplan ska vi undvika produkter som kan vara skadliga för människor eller miljön om det går att ersätta dessa med produkter som är mindre farliga. Dessutom är Kungsbacka med i kampanjen Modupp2020 (Uppmaning för en modern upphandling), vilket betyder att vi har satt som mål att 50 procent av våra upphandlade produkter ska klara krav motsvarande tredjeparts hållbarhetsmärkningar år 2020. Tredjepartscertifiering innebär att en tredje part har tagit fram relevanta kriterier för märkningarna och kontrollerar att de följs.

I kommunens upphandlingar ställs tydliga krav för att få in fler varor som är bra för både miljön och människors hälsa. Bland annat är 97% av lokalvårdens rengöringsmedel miljömärkta, kommunens nya datorer har miljömärkningen TCO, kopieringspappret är miljömärkt och andelen ekologiska livsmedel har ökat från 25% till 35 % på fyra år. I avtalet för leksaker finns långtgående kemikaliekrav för att underlätta arbetet med att skapa en giftfri förskolemiljö.

Kontakta gärna