Kommunen och HSB avbryter bostadsprojektet Aranäs 4

Kungsbacka kommun och HSB Ekonomisk förening är överens om att inte fortsätta arbetet med bostadsprojektet Aranäs 4. Byggnationen som skulle bli cirka 180 nya bostäder i centrala Kungsbacka får nu avvakta fortsatta beslut.

HSB har under processen med bygglov sett behov av att göra ett antal förändringar i det ursprungliga förslaget och att byggnationen inte kan fullföljas på det sätt som avtalats med kommunen. Kommunen har inte kunnat godkänna ändringarna eftersom de är för långtgående. Parterna är därför nu överens om att avbryta projektet.

Vinnande bidraget genomförs inte

HSB vann kommunens markanvisningstävling för Aranäs 4 som anordnades hösten 2016. Kommunens målsättning med tävlingen var att skapa många små bostäder till rimligt pris, med hög andel hyresrätter och hög ambition i gestaltningen. Anbudet från HSB innehöll den bästa blandningen av det som kommunen efterfrågade.

I februari 2017 träffade kommunen och HSB avtal om genomförande och marköverlåtelse för Aranäs 4 och arbetet med att ta fram en ny detaljplan påbörjades. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2018 och är anpassad till det vinnande anbudet från HSB. HSB:s ansökan om bygglov i juni 2018 avvek dock från detaljplanen och avtalet när det gäller antalet bostäder, andel hyresrätter och gestaltning.

Avvaktar beslut om fortsättning

Aranäs 4 är centralt beläget och en viktig del av området med kvarteren Aranäs och Kungsbacka Sportcenter där flera projekt pågår. Kommunen ska nu utvärdera situationen, men sannolikt är det inte aktuellt att redan nu anvisa marken till någon ny exploatör.

– För att markanvisningstävlingar även i framtiden ska vara ett trovärdigt förfarande är det viktigt för kommunen att uppställda krav, lämnade anbud och träffade avtal följs, säger Johan Gerremo, verksamhetschef för Mark och exploatering. 

Kontakta gärna

Kontakta gärna