Så här tycker brukarna om vårt stöd

Kungsbacka kommun deltog i SKL:s nationella brukarundersökning inom funktionshinderområdet hösten 2018. Undersökningen mätte nöjdheten med stödet avseende fyra olika kvalitetsområden: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

Undersökningen gjordes i form av en enkät som besvarades av brukare inom bostad med särskild service, daglig verksamhet och personlig assistans.

- Inför undersökningen gjordes ett gediget förberedelsearbete, där vi kartlade verksamheternas förutsättningar att genomföra enkäten och vilket stöd som brukarna behövde, berättar Nina Zita, utvecklare inom bostad med särskild service och daglig verksamhet.  

Frågorna som besvarades i ett webbenkätverktyg använde ett enkelt språk och anpassades med bild- och talstöd. Det var frivilligt att svara på enkäten och den besvarades anonymt. Frågeassistenter, som kommer från annan enhet än den där brukaren bor eller har sin dagliga verksamhet, har gett stöd vid enkätens ifyllande.

- Det är först de senaste två åren som kommunen haft möjlighet att genomföra en fullskalig brukarenkät inom området funktionshinder, till skillnad från exempelvis området äldreomsorg där man haft nationella brukarundersökningar sedan 2012. Utmaningen inom funktionshinder har varit att formulera frågor som ger en bild av hur kvaliteten i verksamheten uppfattas samtidigt som många brukare med intellektuella funktionsnedsättningar har svårigheter att besvara allt för abstrakta eller invecklade frågor. Inom äldreomsorg finns inte den utmaningen i samma omfattning, säger utvecklingsledare Bo Rundberg och fortsätter:

- Inom funktionshinder får därför deltagarna olika former av stöd vid enkätens genomförande, men även med det stödet finns det stora osäkerhetsfaktorer när man ska utvärdera resultatet. Vi ser att arbetet med enkäterna är ett arbete som utvecklar brukarnas känsla för och benägenhet att tycka till om sin tillvaro, sin livssituation och det stöd man får. Och det är bra.

Höjd svarsfrekvens

I höstas var personlig assistans med för första gången i enkäten, läs mer här. Bostad med särskild service och daglig verksamhet deltog även i undersökningen år 2017. Enligt Nina Zita tog man lärdom av den första enkäten:

- År 2017 genomfördes enkäten med kort varsel vilket innebar att alla enheter inte hade möjlighet att låta brukarna delta i enkäten. I år började vi förbereda i god tid och förbättrade stödet till brukarna vilket ledde till att vi höjde svarsfrekvensen avsevärt. På gruppbostäderna höjdes svarsfrekvensen från 42 procent till 78 procent, på servicebostäderna från 47 procent till 72 procent och på våra dagliga verksamheter från 66 procent till 74 procent, säger hon.

Högst resultat inom trivsel och omtanke

Inom boende och daglig verksamhet har resultatet från enkäten återkopplats till brukarna av våra frågeassistenter. Brukarna har haft möjlighet att diskutera resultatet och uttrycka sina åsikter fritt under möten och samtal. Brukarnas idéer och tankar har antecknats och är till grund för, tillsammans med resultatet, verksamheternas handlingsplaner för verksamhetsutveckling samt 2019 års genomförandeplan.

-Det här är en klar förbättring jämfört med tidigare år, anser Nina Zita. Genom att använda brukarnas erfarenheter som en kunskapskälla kan vi höja kvaliteten och effektiviteten i våra verksamheter. Under bomöten och deltagarmöten arbetar vi vidare med temafrågor utifrån kvalitetsområdena självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Det kan till exempel vara att samtala med våra brukare kring innebörden av begreppet trygghet och hitta förbättringsområden.

-Det sammantagna enkätresultatet 2018 visar att vi har högst resultat inom trivsel och omtanke, medan vårt främsta förbättringsområde är just den upplevda tryggheten. Arbetet med enkäten har också synliggjort att vi ständigt behöver arbeta för en välfungerande kommunikation med våra brukare. Det är viktigt att vi kommunicerar så att brukarna förstår oss och att vi ger dem det stöd de behöver för att kunna göra sig förstådda, säger Nina Zita.

En satsning på att anställa metodutvecklare har inletts i verksamhetsområdet. De ska utbilda och handleda personal i olika metoder. En förväntad effekt av det är att brukarnas delaktighet i att utforma sin vardag stärks.

Trygghet prioriterat

Generellt sett visade resultatet inom samtliga verksamheter flera styrkor där brukarna upplever god trivsel, omtanke och självbestämmande. I resultatet framkom även några kvalitetsområden att arbeta vidare med, där kvalitetsområdet trygghet är det mest prioriterade.

En skillnad mellan 2017 och 2018 som framkommer inom serviceboenden är att resultatet visar lägre vad gäller trygghet. Inom daglig verksamhet bibehölls ungefär samma resultat som 2017.

- Den statistiska felmarginalen är större inom servicebostäder jämfört med gruppbostad och daglig verksamhet, eftersom vi har få servicebostäder, få svarande samt en relativt låg svarsfrekvens på 72% (vilket ändå är betydligt högre än svarsfrekvensen 2017). Den stora statistiska osäkerheten gör det svårt att dra slutsatser om de brukare som inte har svarat. Oavsett behöver vi fortsatt analysera resultatet och kontinuerligt arbeta tillsammans med våra brukare för att utveckla verksamheten, säger Nina Zita.

Nu pågår genomförandet av aktiviteterna som planerades utifrån resultatet 2018, vilket också ska genomsyra brukarnas bo-/ deltagarmöten. Förvaltningen arbetar vidare med att ytterligare förbättra strukturen för och förberedelserna inför brukarnas bo-/deltagarmöten. Samtidigt inleds förberedelsearbetet för enkäten 2020. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete fortsätter man att höja och sprida kunskapen om syftet med brukarenkäten bland både personal och brukare.

Vill du se hela resultatet? Klicka här.

Kontakta gärna

Verksamhetschef Anna Bergsten, bostad med särskild service
0300-83 51 63
anna.bergsten@kungsbacka.se

Verksamhetschef Ann Törnqvist, bostad med särskild service och daglig verksamhet
0300-83 80 59
ann.tornqvist@kungsbacka.se

Verksamhetschef Diana Brovall, stöd i hemmet och sysselsättning
0300-83 51 34
diana.brovall@kungsbacka.se