Förskolebarn inspireras till flerspråkighet!

Glädjen sprider sig snabbt i rummet, när barnen upptäcker att det här med olika bokstäver och ord inte är så svårt att förstå ändå, och som dessutom verkar vara väldigt kul. Med hjälp av Läslyftet har några av våra förskolor arbetat med flerspråkighet på förskolan Resultatet av arbetet finns att se på Fyren den 13-23 maj.

Fokus på förskolorna i Hålabäck detta läsåret har varit flerspråkighet. Pedagogerna har utvecklat sin undervisning för att stötta flerspråkiga barns lärande och se dem som en resurs och tillgång. Arbetet har inneburit språkutveckling för alla barn på förskolorna, pedagogerna har tagit tillvara på barnens tidigare erfarenheter, intresse och språkbakgrund.

- Vi har upptäckt att vi på ett relativt enkelt vis och i ett tidigt skede får in flerspråkighet på ett naturligt sätt i barnens utbildning, säger Veronica Ferm, specialpedagog

Förskolan vill dela med sig av sitt arbete och kommer därför att ha en utställning I Kungsbacka bibliotek: Fyren den 13-23 maj
För att locka vårdnadshavare till biblioteket kommer varje förskola också att ha sin sommaravslutning var sin kväll på Fyren.

Vad är då Läslyftet?

Det är en nationell satsning som Skolverket håller i. Syftet är att utmana och stimulera barns språk-läs-och skrivutveckling samt att ta tillvara på barnens intresse för texter, bilder och skriftspråk.

Läslyftet bygger på kollegialt lärande där pedagogerna i förskolan läser forskningsbaserade artiklar, ser korta filmer och samtalar och reflekterar i grupp om det de läst. Därefter planerar och genomför pedagogerna en undervisningsaktivitet med barnen för att återigen samlas och reflektera och analysera.

Förskolor som är med i projektet och ställer ut är:

Basunen, Blomstergatan, Britta-Lenas, Forsgläntan,
Gårdskulla, Hammerö, Kokosnöten, Villa Emilia.

Var:    Fyren (Biblioteket i Kungsbacka)
När:   13-23 maj (ordinarie öppettider)

Kontakta gärna

Veronica Ferm, specialpedagog inom Hålabäcks förskolor
Veronica.ferm@kungsbacka.se