Inspektionen för vård och omsorg, IVO, granskar Combine

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, ska göra en tillsyn av informationssäkerheten på förvaltningen för Vård & Omsorg. Bakgrunden är att förvaltningen för Vård & Omsorg gjort flera anmälningar enligt lex Maria på grund av brister i verksamhetssystemet Combine.

IVO granskar Vård & Omsorg

Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, har meddelat att de kommer göra en tillsyn för att granska om förvaltningen för Vård & Omsorg uppfyller kraven på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt lagen. IVO vill bland annat att Vård & Omsorg ytterligare ska redogöra för riskanalys samt åtgärdsplan. Bakgrunden till granskningen är att förvaltningen gjort flera anmälningar enligt lex Maria till IVO, gällande verksamhetssystemet Combine som används inom den kommunala hälso- och sjukvården. Även om Combine används inom flera förvaltningar så granskar IVO enbart förvaltningen för Vård & Omsorg i detta tillsynsärendet eftersom det berör hälso- och sjukvårdslagen.
Inspektionen kommer att ske den 17 juni i år. 

Lex Maria 

All hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga enligt Patientsäkerhetslagen att rapportera in risker eller händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Vårdgivaren, i detta fall Kungsbacka kommun, utreder alla händelser som har medfört eller kunnat medföra en vårdskada. Händelser som enligt utredningen bedöms ha medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls vidare till Inspektionen för Vård och Omsorg, av medicinskt ansvariga.

Kommunens revisorer granskar Combine

Kommunens revisorer kommer också att granska hur kommunen arbetar med informationssäkerhet och IT-säkerhet, med fokus på verksamhetssystemet Combine. Orsaken är att revisorerna identifierat risker med hur den digitala informationen hanteras i systemet.
Kommunrevisionens uppdrag är att självständigt granska verksamhet och ekonomi i kommunen. Granskningen av IT- och informationssäkerhet görs av Ernst & Young, på uppdrag av kommunens revisorer. Granskningen genomförs i maj och resultatet kommer troligen att rapporteras till kommunrevisionen i juni. 

Extern utvärdering av projektet

Combine startade som projekt i april 2016 och avslutades som projekt i januari 2019. Styrgruppen för Combine har beställt en extern utvärdering av hur arbetet under projektet samt införandet av systemet fungerat. Den utvärderingen kommer inte fokusera på hur väl systemet fungerar. 
Den utvärderingen görs av Preera och beräknas vara klar i juni 2019.


Bakgrund
Combine är ett verksamhetssystem som används av medarbetare inom förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Systemet används exempelvis för att hantera ärenden som rör medborgaren som är kund, patient eller brukare hos respektive förvaltning. 
Vi införandet av Combine fanns det svårigheter som medförde att förvaltningen för Vård & Omsorg gjort flera anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria till Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har gjort en anmälning enligt lex Sarah till IVO på grund av problem med Combine. Den gjordes i början av 2018.
Kungsbacka kommun och leverantören Pulsen har ett tätt samarbete för att komma till rätta med justeringar som behöver göras och idag fungerar stora delar av systemet som det är tänkt.  

Kontaktperson
Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef Vård & Omsorg
0300-83 80 48 
eva.apelvi@kungsbacka.se