Nu formas vårt framtida Kungsbacka

Kan vi veta på förhand vart framtida vägar bör byggas? Vart nya bostäder kan etableras och områden för parker, näringsliv och annat som gör en kommun levande och attraktiv? Javisst, med hjälp av en långsiktig planering som kallas för översiktsplan. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) för Kungsbacka kommun.

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan vägleder i beslut om mark- och vattenanvändning. Den är inte juridiskt bindande, men den visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt mark till företagare. 

– Det viktigaste med en översiktsplan är att inte ”bygga bort sig”, både på kortare och längre sikt. Det är lätt att exempelvis titta på ett kvarter, vilja göra en justering, men lyfter du blicken kanske du ser att du byggt bort ett viktigt grönstråk, säger Malin Jarl, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret. 

Det gäller helt enkelt att se hur allt kan påverkas, att lyfta blicken och jobba i olika skalor. 

– Inte bara i det lilla projektet eller området utan även se de stora penseldragen, säger Malin Jarl.  

Planera inför framtidens behov 

I arbetet med översiktsplanen tittar kommunen på nuläget och framtiden. Hur påverkar befolkningsökningen och det växande näringslivet framtidens behov? Fler invånare betyder exempelvis fler bostäder, rekreationsområden, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service och då gäller det att planera i tid.

– När vi bygger vill vi planera så robust och hållbart, både på kortare och längre sikt. Därför är den långsiktiga planeringen A och O i många frågor. Bygger du en förskola tillexempel vill du placera den nära bostäder och kollektivtrafik samt gärna nära annan service.  

Malin Jarl fortsätter:

–  Det är även viktig att kunna säkra upp viktiga grönområden så att vi har släpp för djur, men också att människor har nära till grönområden, säger Malin Jarl. 

Många är med i arbetet 

Eftersom en översiktsplan innehåller flera olika områden är många tjänstepersoner och politiker i kommunen inblandade. 11 personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp, som i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens. 

– Att det är så många olika områden är ju också tjusningen och att vara en del i det här arbetet gör att man lär sig otroligt mycket, säger Malin Jarl. 

Förutom projektgruppen är det många andra som behöver komma till tals, däribland representanter för skola, äldreomsorgen, vatten- och avlopp, näringsliv, mark- och exploatering. 

– Vi har också under våren haft ett flertal workshops med olika inriktning med politikerna i ÖP-sammanhang, berättar Malin Jarl. 

Riktade insatser 

Barn och unga är en särskild prioriterad målgrupp.

– De är framtiden och de som kommer att bo, verka och vistas i Kungsbacka. Det är viktigt att jobba med barn och unga tidigt. Då vet de dels hur de kan vara med och påverka och hur det går till på en kommun, säger Malin Jarl. 

Därför gör kommunen särskilt riktade insatser där de besöker skolor för att samla in åsikter. Även näringslivet är en prioriterad grupp att ha dialog med.

– Det är viktigt att ha ett gott företagsklimat särskilt eftersom vi har målet att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Det är strategiskt viktigt at se till att det finnas mark till näringsidkare, säger Malin Jarl. 

 Alla ska få tycka till 

 Att arbetet är omfattande gör även att det tar tid. Arbetet pågår i olika etapper och när det finns utarbetade förslag kallar kommunen till ett samråd. I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på Kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.

– Alla kan helt enkelt vara med att diskutera, men det är viktigt att de åsikter som kommer in handlar om de övergripande frågorna på ÖP-nivå och inte på den detaljnivån att man lyfter fram en grop i vägen, säger Malin Jarl. 

Kartan blir digital 

Malin Jarl ser fram emot det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Nytt för den här gången är att översiktsplanen ska bli digital, med en digital karta där besökaren kan gå in i olika kartskikt beroende på vad man är intresserad av.

– En digital version gör kartan mer lättillgänglig och användarvänlig och är dessutom lättare att göra ändringar i, säger Malin Jarl.

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer i maj/juni får ni läsa mer om den digitala kartan och hur den skiljer sig från den nuvarande översiktsplanen. Håll utkik! 

Vill du veta mer? Kontakta:

Malin Jarl, projektledare på Samhällsbyggnadskontoret
malin.jarl@kungsbacka.se, 0300- 83 42 98.