Vi samverkar om suicidprevention

Kungsbacka kommun samverkar om suicidpreventivt arbete tillsammans med regionen och andra socialtjänster i Halland. Målet är att antalet personer i Halland med risk för suicid/suicidförsök ska minska.

Psykisk ohälsa och självmord var länge något vi talade tyst om. Idag talar vi alltmer öppet om detta ämne, men självmord är fortfarande förknippat med mycket oro och osäkerhet. Regeringen har satt som mål att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. Det finns ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention och det nationella suicidpreventiva arbetet sker genom samordning, kunskapsstöd och uppföljning.

I Halland har det inte funnits något samordnat suicidpreventivt arbete och heller inte någon suicidpreventionssamordnare som deltar i det nationella nätverket, men nu finns det! Charlotte Sommer från region Halland har fått det uppdraget. Charlotte deltar i det nationella nätverket. Taktisk grupp har gett Charlotte detta uppdrag som finansieras med regionens kvarvarande medel.

Samverkansmöte i Kungsbacka med flera aktörer

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg (IF) ingår i den regionala samverkansstrukturen med region Halland, länets socialtjänster och närliggande hälso- och sjukvård. Här sker bland annat utveckling och samverkan i psykiatrifrågor. Marica Nilsson Granlund, utvecklare på IF och representant i fokusgruppen för psykisk hälsa, bjöd in Charlotte Sommer till Kungsbacka 12 april för att få en bra uppstart på suicidpreventionsarbetet. Marica bjöd in brett till mötet då hon insåg att intresset och behovet var stort hos flera aktörer i Kungsbacka om att samverka i frågan.

- När man konstaterar en oro för en annan människa behövs en tydlighet kring agerande, ansvar och kanaler. Kanske till och med en enkel manual för vad man konkret kan säga i en sådan situation. Idag finns en osäkerhet om ansvar kring olika målgrupper och insatsen, och otydlighet kring efterlevandestöd och stöd till anhöriga, säger Charlotte Sommer.

Förutom IF deltog även representanter från förvaltningarna Kultur & Fritid och Vård & Omsorg, Kungsbackas lokala nämnd (region Halland) samt polisen.  

Vill minska risken för suicid/suicidförsök

Den förväntade nyttan är att skapa en struktur för det suicidpreventiva arbetet i Halland. Målet är att antal personer i Halland med risk för suicid/suicidförsök ska minska. Charlotte ska, tillsammans med utsedd arbetsgrupp ur fokusgrupp psykisk hälsa, delta och bidra i det nationella suicidpreventionsnätverket, genomföra en regional och kommunal nulägesbild och föreslå fortsatt arbete, samt initiera det fortsatta arbetet.

Fortsatt samverkan i Kungsbacka

Efter mötet bestämdes att gruppen ska träffas igen för att följa upp Charlottes arbete med rapporten och fortsätta samverka i frågan i Kungsbacka. Man var överens om att det finns kunskapsluckor och behov av bättre samverkan och kunskap om varandras roller kring frågan lokalt i Kungsbacka.

- Det är nödvändigt och verkligen givande med samverkan när den fungerar, Det är svårt att ensam göra allt men tillsammans kan vi göra mycket, säger Marica Nilsson Granlund.

Tips: Under hösten har den lokala nämnden i Kungsbacka (region Halland) finansierat ett antal utbildningar i psykisk livräddning för såväl personal som allmänhet.

Kontakta gärna

Utvecklare Marica Nilsson Granlund
0300-83 50 56
marica.n.granlund@kungsbacka.se