Framtida utmaningar och brukarens behov i centrum

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg införde 2018 ett nytt arbetssätt och en ny metod för att ge bättre stöd till dem vi är till för.

Arbetssättet heter Individens behov i centrum (IBIC) och är framtaget av Socialstyrelsen. IBIC utgår från individens behov, mål, resultat och vad individen behöver för resurser inom olika livsområden i det dagliga livet, samt vad den själv kan klara av i olika aktiviteter.  

- Målet med metoden och arbetssättet är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt över hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet, säger Anna Bergsten, verksamhetschef på bostad med särskild service.  

Vår kvalitetsdeklaration

Som ytterligare ett steg har vi på förvaltningen för Individ & Familjeomsorg valt att omformulera vår kvalitetsdeklaration ”det här lovar vi” till att fokusera på den enskilde individens behov. Alla människor har olika behov av exempelvis fritidsaktiviteter eller kost. Ändringen innebär att kvalitetsdeklarationen inte längre innehåller en miniminivå eller högstanivå gällande exempelvis resor. Genom ett systematiskt arbetssätt med IBIC, från utredning till genomförandeplan, där den enskildes delaktighet och faktiska behov står i fokus, ska vi arbeta för att så långt det är möjligt möta behoven som formuleras i genomförandeplanen.

Välfärdsutmaningar

Den demografiska utvecklingen i Sverige och i Kungsbacka leder till att andelen invånare i arbetsför ålder stadigt minskar. Samtidigt ökar kraven på välfärd i volym (antal) men också i andra former. Utvecklingen medför utmaningar vad gäller finansiering och kompetensförsörjning om kvaliteten i välfärden ska kunna upprätthållas

- För att möta välfärdsutmaningen har Kungsbacka kommun förberett sig i flera år. Kommunens verksamheter har de senaste åren fått mindre pengar att röra sig med, både vad gäller volym och prisuppräkningar, säger Fillitsa Grönberg, ekonomi- och utvecklingschef på Individ & Familjeomsorg.

För att möta de utmaningar som nu kommer behöver förvaltningen förändra arbetssätt.

- Därför arbetar vi bland annat utifrån Socialstyrelsens arbetssätt, IBIC, och vår kvalitetsdeklaration så att vi ännu bättre möter varje enskild brukares behov, säger Anna.

Stödbehovsmätning

Under vintern 2018/2019 genomförandes en stödbehovsmätning av företaget Ensolution utifrån IBIC. Stödbehovsmätningen genomfördes inom verksamhetsområdet bostad med särskild service och daglig verksamhet för att se vilket behov våra brukare har av personalstöd. Mätningen genomfördes tillsammans med personal från verksamheten.

- Resultatet av stödbehovsmätningen ligger sedan till grund för hur vi ska fördela våra resurser på bästa sätt för att kunna möta de enskildas behov, säger Ann Törnqvist, verksamhetschef på daglig verksamhet och bostad med särskild service.

Så här jobbar vi nu

Inom daglig verksamhet arbetar vi med att se över brukarnas behov av stöd och om vi har verksamheter som är bättre anpassade för deras behov. Vi ser också över hur verksamheterna ska bemannas. Daglig verksamhet har sedan en tid tillbaka infört brukarfokuserad bemanning. Det innebär att verksamheten använder personalresurser på bästa möjliga sätt genom att bland annat bemanna ett boende på morgonen med personal från daglig verksamhet.

- Vi ser även över hur vi nyttjar våra lokaler på bästa sätt, säger Ann. 

Även inom bostad med särskild service arbetar vi med att se över brukarnas behov efter stödbehovsmätningen som gjordes. Som ett resultat har flera brukare tackat ja till att flytta till ett boende som är mer anpassat för deras behov. På så sätt kan vi kan använda våra resurser bättre.

- Vi prioriterar de mest belastade enheterna för att få in ordinarie personal så att inbeordringar och sjukskrivningar minskar. Detta gör vi bland annat genom att införa resurspass, säger Anna. 

Kontakta gärna

Verksamhetschef Anna Bergsten
0300-83 51 63
anna.bergsten@kungsbacka.se

Verksamhetschef Ann Törnqvist
0300-83 80 59
ann.tornqvist@kungsbacka.se