Ny Lex Maria-anmälan gällande brister i Combine

Kungsbacka kommun gör ytterligare en anmälan till Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, gällande bristerna i Combine.

Förvaltningen för Vård & Omsorg har gjort ytterligare en anmälan enligt Lex Maria. Orsaken är allvarliga brister i verksamhetssystemet Combine som bedöms riskera patientsäkerheten. En del av problemen är åtgärdade men en del kvarstår. Kungsbacka kommun har informerat IVO om det nytillkomna ärendet inför IVO:s sedan tidigare inplanerad tillsyn hos förvaltningen måndagen den 17 juni.

Lösta problem

Det var i juni som det uppmärksammades att det inte gick att lägga in insatser i Combine, alltså vad det är för hjälp som kunder och patienter ska få. Det problemet löstes efter ett par timmar och under tiden som problemet pågick använde medarbetarna manuella rutiner. Orsaken till problemet var att leverantören försökte åtgärda andra problem som uppdagats tidigare. 

Kvarstående problem 1

I början av juni visade det sig att medarbetare inte kan avsluta enstaka insatser. Det innebar att medarbetare exempelvis inte kunde avsluta en insats om det inte längre var aktuellt att utföra insatsen. Det kunde exempelvis vara insatser där patienter skulle få injektioner, men om läkaren ändrar behandlingen så kan injektioner behövas tas bort. Då måste medarbetare kunna avsluta insatser korrekt så att dom inte finns kvar i kalendern för vad som ska utföras. Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer att det fanns en risk för felbehandlingar av patienter. Under tiden som problemet kvarstod använde medarbetarna sig av manuella rutiner.
Från och med fredagen den 14 juni går det att avsluta enstaka insatser igen. Däremot ligger det kvar en del gamla fel från buggperioden, som kräver manuell handpåläggning av systemadministratörer i systemet. Det arbetet pågår och ska förhoppningsvis vara klart under vecka 25. 

Kvarstående problem 2

När en sjuksköterska ska avsluta en insats fungerar inte journalföringen som den ska. Det syns ingen journaldokumentation på att det är den aktuella sjuksköterskan som dokumenterar som avslutat insatsen. Istället ser det ut som det är sjuksköterskan som registrerade insatsen som har dokumenterat insatsen. Det strider mot föreskrifter om journalföring av hälso- och sjukvård och är en allvarlig brist. Det problemet kvarstår också. 

Vård & Omsorg granskas

Som Kungsbacka kommun berättat i tidigare pressmeddelande ska Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO, göra en tillsyn för att granska om förvaltningen för Vård & Omsorg uppfyller kraven på ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt lagen. Den granskningen sker idag, måndagen den 17 juni. Kommunens revisorer kommer också att granska hur kommunen arbetar med informationssäkerhet och IT-säkerhet, med fokus på verksamhetssystemet Combine.

Bakgrund

Combine är ett verksamhetssystem som används av medarbetare inom förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Gymnasium & Arbetsmarknad. Systemet används exempelvis för att hantera ärenden och journaler som rör medborgaren som är kund, patient eller brukare hos respektive förvaltning. 
Vi införandet av Combine fanns det svårigheter som medförde att förvaltningen för Vård & Omsorg gjort flera anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria till Inspektionen för Vård & Omsorg, IVO. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg har gjort en anmälning enligt lex Sarah till IVO på grund av problem med Combine. Den gjordes i början av 2018.
Kungsbacka kommun och leverantören Pulsen har ett tätt samarbete för att komma till rätta med justeringar som behöver göras och idag fungerar stora delar av systemet som det är tänkt. 

Kontaktperson
Lotta Kjellner, tf Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska MAS
lotta.kjellner@kungsbacka.se
0300-83 38 64

Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48