Nya regler för altaner från 1 juli 2019

Från 1 juli 2019 införs ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner. Undantaget innebär att vissa altaner som tidigare krävde bygglov kan byggas utan att du behöver ansöka eller anmäla det till kommunen.

Bygglov krävs inte från 1 juli om du uppfyller vissa villkor.

Altanen ska:

  • ligga i direkt anslutning till eller maximalt inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • vara max 1,8 meter hög
  • inte placeras närmare tomtgränsen är 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.
  • inte byggas i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull. Om du är osäker på om din byggnad eller ditt område är särskilt kulturhistoriskt värdefull kan du kontakta oss.
  • Det finns ingen begränsning på hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.

Altanen ska vara hopbyggd med en villa eller ett fritidshus som innehåller en eller två bostäder alternativt med ett komplementbostadshus. Ett komplementbostadshus är ett bostadshus enligt attefallsreglerna som du har anmält till kommunen. Reglerna gäller inte för altaner som är hopbyggda med andra slags byggnader som till exempel flerbostadshus, kontorshus eller andra komplementbyggnader än komplementbostadshus.

Hur du mäter

  • Avståndet från huset mäts vinkelrätt från fasaden fram till altanens utsida. Om altanen byggs runt ett hörn mäts inte avståndet från byggnadens hörn till altanens hörn, utan det avståndet kan överstiga 3,6 meter.
  • Höjden mäts från ovansidan av golvet till marken rakt nedanför på utsidan av altanen. Det måttet får inte vara högre än 1,8 meter någonstans.
  • Om altanen kombineras med en mur eller plank räknas höjden för dessa ihop. Skulle den sammanlagda höjden av altanen och muren/planket bli mer än 1,8 meter krävs bygglov. Räcken och staket ovanpå altanen räknas inte in i höjden.

Altanen behöver inte följa detaljplanen

Altaner som uppfyller kriterierna ovan och därmed inte kräver bygglov, samt altaner som sedan tidigare inte krävt bygglov, behöver inte följa bestämmelserna i detaljplanen eller i områdesbestämmelser avseende placering. En sådan altan får exempelvis byggas på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad punktprickad mark. Altanen räknas inte heller in i byggnadsarean.

Altanen måste följa kraven i plan- och bygglagen

Även om altanen inte kräver bygglov måste altanen uppfylla kraven i plan- och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Det gäller bland annat krav på barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Altanen ska ha en god form, färg och materialverkan och ska utformas varsamt med hänsyn till byggnadens karaktär. Om en altan inte följer kraven i plan- och bygglagen kan byggnadsnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga dig att åtgärda bristerna.

Altanen får inte heller innebära en betydande olägenhet för grannarna. Det är därför bra om du är överens med grannarna innan du bygger. En betydande olägenhet kan till exempel vara orimligt mycket insyn eller skymd sikt. En altan som följer kriterierna för att inte kräva bygglov innebär i normalfallet inte en betydande olägenhet enligt plan- och bygglagen.

Det finns också information om bygglovsfria altaner på Boverkets hemsida.

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka