Översvämningsskydd i Kolla pausas

Planeringen för det nya översvämningsskyddet i Kolla pausas. Orsaken är att vi inväntar kommunens nya övergripande strategi för översvämningsrisker.

Under våren 2019 beslutade kommunstyrelsen att ta fram en övergripande strategi för hantering av översvämningsrisker inom Kungsbacka kommun.

Strategin kan påverka både hur det planerade översvämningsskyddet i Kolla utformas och vilken omfattning skyddet ska ha. Nämnden för Teknik beslutade därför vid sitt möte 15 maj att avvakta med byggnationen i Kolla.

Arbetet med den kommunövergripande översvämningsstrategin leds av Christian Carlsson på Samhällsbyggnadskontoret. Har ni frågor om den övergripande strategin är ni välkomna att vända er till christian.carlsson@kungsbacka.se, 0300- 83 41 14. 

Mobil skyddsvall

I väntan på beslut finns det sedan 2014 en mobil skyddsvall som kan användas om det finns risk för översvämning. För att veta om det är dags att sätta upp det tillfälliga skyddet finns mätstationer utmed Kungsbackaån. I dessa registreras vattennivåerna i ån kontinuerligt och en prognos för den kommande veckan skapas. Om prognoserna visar vattennivåer över en förbestämd larm-gräns så fattas beslut om att skyddet ska sättas upp.

Läs mer om projektet

Kontakta gärna

Projektledare Liw Rehnström
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se