Ida Lennartsson och Magnus Persson

Levande stadsdel för en starkare stad

Kungsbacka växer och nya stadsdelar och kvarter träder fram i staden. Nu planerar vi för att kunna stärka och bygga ut centrum åt sydost för att skapa en sammanhållen och levande stad. Planprogrammet är öppet för synpunkter fram till 10 september 2019.

Sydöstra centrum ligger söder om Kungsbacka station och öster om Västkustbanan där bland annat brandstationen och polishuset ligger. Området består idag till stor del av verksamhetslokaler och parkeringsplatser. Genom att skapa förutsättningar för nya kvarter med blandad verksamhet, boende och grönområden kan vi få en mer attraktiv stadsdel med bättre kopplingar till innerstaden.

– Vi har en viktig del av staden att utveckla i ett centralt och nära läge. Här finns möjlighet att skapa en stadsdel som kan stå på egna ben men också stärka innerstaden med underlag för service och handel, säger Ida Lennartsson tillförordnad planchef.

Gemensam utveckling

Många av fastighetsägarna hörde av sig till kommunen med önskan om att utveckla området. Tillsammans med kommunen har de deltagit i workshops där de har diskuterat hur vi ska utveckla en attraktiv, tillgänglig och hållbar stadsmiljö. Genom workshoparbetet har behov av fler stråk och platsbildningar identifierats. 

– Vi har från kommunens sida försökt engagera både stora och små fastighetsägare i området för att tillsammans hitta en målbild där alla parter känner igen sig. Det sätter lite av ett ramverk som var och en av fastighetsägarna sedan kan arbeta vidare med i den takt som passar dem, säger exploateringsingenjör Magnus Persson.

I området finns ett tiotal fastighets- och markägare där Kungsbacka kommun och Balder är de största.

Koppla samman genom nya stråk

Vi föreslår en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar på att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

– Gena stråk och fler möjligheter att röra sig igenom stadsdelen skapar stärkta samband mellan nya och befintliga områden. Trivsamma platser gör att människor vill uppehålla sig i stadsdelen, säger Ida Lennartsson

Tid att tycka till

Mellan 2 juli och 10 september är planprogrammet ute på samråd. Det innebär att boende och företagare i området men även statliga myndigheter så som länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten kan tycka till om förslaget. Synpunkterna sammanställs och förslaget kan komma att justeras utifrån det som kommit in. Efter eventuella revideringar tas en slutgiltig programhandling fram som ska godkännas av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Läs mer om förslaget och hur du kan tycka till: Sydöstra centrum

Kontakta gärna

Kontakta gärna