Stor kompetenssatsning inför nya läroplanen i förskolan

Den 1 juli träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft, Lpfö18. Några av förändringarna är bland annat att mer fokus på undervisning och utbildning, förskollärarnas roll och att barnkonventionen blir lag. I Kungsbacka har 900 medarbetare rustats för den nya läroplanen och vad förändringarna innebär.

– Det är häftigt att förskolans läroplan nu uppdateras. Det blir en statushöjning för yrkesrollen och mer fokus blir på barnets bästa då barnkonventionen blir lag. Det är bra att den nya läroplanen är mer lik skolans läroplan där man ser undervisning som en process. Begreppet omsorg får också mer kraft och hänger ihop med utveckling och lärande, säger Linda Almqvist, rektor i förskolan.

Stor kompetensatsning för 900 medarbetare

Under året sker en större kompetenssatsning i Kungsbacka för 900 medarbetare i förskolan hur de ska arbeta efter den nya läroplanen. Utbildningsinsatsen genomförs i samarbete mellan förskolecheferna i kommunen och handlar om totalt fyra seminarier, där varje medarbetare deltar på ett tillfälle vår och höst.

Under seminarietillfällena i maj ställdes två frågor där medarbetarna skulle definiera begreppen utbildning och undervisning. De svar som kom in ska ligga till i grund i det fortsatta arbetet med läroplanen i höst.

– Förskolläraren ska leda barngruppen men också sina kollegor och det pedagogiska arbetet på förskolan utifrån läroplanen. Det är mer betoning på ledarskapet i nya läroplanen och förstå att de själva lägger upp arbetet och bestämmer utifrån vad barnen behöver och skapar bästa förutsättningar för dem, säger Maria Dahlén, rektor i förskolan.

Detta innebär förändringen:

I förskolans läroplan finns värdegrund och uppdrag och mål och riktlinjer beskrivit. År 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö98, vilket har reviderats några gånger sedan dess. Den I juli börjar den reviderade läroplanen Lpfö18 att gälla, förändringarna finns bland annat inom dessa områden:

 • Förändringar i struktur och språk
 • Förskollärarens ansvar i undervisningen
 • Digital kompetens
 • Utbildning
 • Barnkonventionen
 • Omsorg som en del av allt som sker på förskolan
 • Hållbar utveckling
 • De nationella minoriteters språk och kulturer
 • Rätten till teckenspråk
 • Kroppslig och personlig integritet
 • Jämställdhet
 • Förskolechef benämns rektor

På Skolverket kan du läsa mer om förskolans läroplan 

Här kan du läsa mer hur vi arbetar med barngrupper i Kungsbacka kommun 

Kontakta gärna