Chefen för en förskola kallas nu rektor

Under sommaren genomfördes några ändringar i skollagen och i läroplanerna. En av dessa är att den som är chef för en förskola nu har titeln rektor. Det har också kommit en bestämmelse om hur skolan ska kartlägga de yngsta elevernas kunskaper.

Från och med den 1 juli i år kallas den som är chef för en förskola rektor istället för som tidigare förskolechef. Bakgrunden till bytet är förändringar i skollagen. Den som nyanställs som rektor i förskolan efter den 1 juli 2019 måste nu också genomföra den speciella utbildning som tidigare endast gällt rektorer i skolan.

Andra ändringar i skollagen som gäller från nu är bland annat;

  • Garanti för tidiga stödinsatser;  innebär  att skolan måste kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande för elever i förskoleklass. Detta för att säkerställa att de allra yngsta eleverna får de särskilda stödinsatser som de är i behov av. Skolverket har tagit fram ett material som ska användas.
  • Krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet.


Förändringar i läroplaner och timplaner

Inför höstterminen finns det också nyheter i läroplanerna som syftar till att främja trygghet och studiero. Rektors ansvar är förtydligat och kompletteringar har gjorts för att markera att elever ska visa hänsyn och respekt gentemot andra elever och  skolans personal, ta ansvar för sitt lärande och bidra till en god arbetsmiljö.

Från och med höstterminen 2019 gäller också att elever i grundskolan ska ha ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i elevens val med 205 timmar.

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen.

Kontakta gärna

Rektor på förskolan eller skolan

Kontaktuppgifter alla förskolor

Kontaktuppgifter alla grundskolor