Kungsbackas grönområden märks ut för framtiden

Vad vore en kommun utan sina parker, skogar och andra gröna områden? Avskalat och tråkigt tycker nog de flesta. Men att gröna områden ger utrymme för rekreation och friluftsliv är inte de enda fördelarna. Peter Reneby och Anders Lund, samhällsplanerare i Kungsbacka tittar just nu på grönstrategi i arbetet med den nya översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka.

– Att visa vart grönområdena går är viktigt för att inte bygga bort ett värdefullt grönområde. Vet vi redan från början vart den värdefulla naturen är blir det enklare när vi arbetar med exempelvis detaljplaner* inom dessa områden, säger Peter Reneby.

I arbetet med översiktsplanen fokuserar de på att hitta värdefulla naturstråk, men också grönområden som är viktiga för exempelvis rekreation och friluftsliv.

– Vi ser inte bara till djuren utan även till människan, säger Peter Reneby.

Granskar naturvärden

Som hjälp använder de sig av digitala kartverktyg som visar Kungsbacka kommuns naturvärden. De tittar även på Sveriges Lantbruks Universitet, SLU:s artportal där privatpersoner och organisationer kontinuerligt lägger in information om arter som skådats. Utöver det pågår ett stort projekt med stöd av Länsstyrelsen i Hallands län, där stora delar av Kungsbacka kommuns naturområden granskas av inventerare ute på fält.

Anders Lund och Peter Reneby är de som utför beställningar och ”knyter ihop säcken” genom arbetet med översiktsplanen.

Mångfald ger upplevelsevärden

När ett område har inventerats klassas det på en skala ett till fyra, där ett betyder att området har mycket höga naturvärden. Ju högre biologisk mångfald desto värdefullare stråk. Dessa områden ska tillsammans med andra typer av grönområden märkas ut i den nya översiktsplanen. Och på så sätt fungera vägledande när Kungsbacka växer.

–  Tittar man på skogsstrukturer tillexempel vill man ha mycket död ved för då vet vi att den typen av material drar till sig arter som ger en större biologisk mångfald (artrikedom), säger Anders Lund.

Anders Lund fortsätter:

–  En biologisk mångfald innebär en variation av arter, både djur och växter. Det ger en högre motståndskraft vid tillexempel klimatförändringar. Med en biologisk mångfald skapas även större upplevelsevärden. Vem är exempelvis inte imponerad av Hördalens stora ekar eller kustlandskapet i Särö Västerskog?

Höga naturvärden vid vikarna

Kungsbacka har även ett regionalt ansvar över vissa naturtyper, tillexempel bok- och ekskogsmiljöer.

– Det är en del av de områdena vi har pekat ut vid Lygnern och Sandsjöbacka. Likaså har vi pekat ut vår kustzon. Vår attraktivitet är ju mycket kusten. Där har vi också höga naturvärden i våra havsvikar och strandängar. I arbetet pratar vi mycket om hur ett område påverkar ett annat. Om vi tillexempel bygger i Anneberg hur påverkar det Kungsbackafjorden? säger Peter Reneby.

 Då Kungsbacka kommun har en förhållandevis liten stadskärna sett till sin stora yta ligger mest fokus på grönstrategi på landsbygden. Framöver kommer arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad att ta form. Den kommer visa fler detaljer och blir en sorts inzoomning över staden. Här kommer de bland annat att titta på parker, träd och den tätortsnära naturen.

Tätt samarbete

Arbetet med översiktsplanen sker i nära samarbete med de övriga projektdeltagarna, som utifrån kompetens är uppdelade i olika grupper.

– Alla funktioner behövs för att se hur allt hänger ihop. Vi tittar exempelvis på vilka områden som är intressanta för ökad bebyggelse, därefter tittar vi på hur närområdet ser ut. Vad får de som bosätter sig här för fritid och omgivningar, ihop med möjlighet att transportera sig hållbart? säger Anders Lund.

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer i augusti/september kommer ni att kunna läsa om arbetet med ortsanalys och bebyggelsestrategi. Håll utkik!

* En detaljplan är ett dokument som visar hur mark- och vattenområde får användas inom ett avgränsat område och hur området ska bebyggas.

Vad är grönstrategi?

I grönstrategin tittar man på grönstrukturen. Grönstruktur är exempelvis naturområden, parker och skog.

Kort om arbetet med den nya översiktsplanen:  

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens.  

Så tycker du till!  

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på www.kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.