Nu är det dags för strandskyddskontroll i kommunen

Allmänhetens tillgång till strandområden måste tryggas och livsvillkoren för växt- och djurliv i land och i vatten måste bevaras. Det är syftet med att inspektörer från Miljö & Hälsoskydd planerar en så kallad strandskyddskontroll i den strandnära miljön vid Onsala/Fjärskogen under tiden kring 5–6 september i år.

I första hand sker kontrollen kring strandzonen på land men även bebyggelse och anordningar ute i vattnet kommer att noteras.

– Vi letar exempelvis efter bryggor och sjöbodar som kan ha byggts utan tillåtelse men även andra åtgärder som kan påverka växt- och djurliv eller förhindra allmänheten från att kunna vistas vid vatten och strandnära områden, säger Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Allmänhetens tillgång till strandnära områden

Strandskydd råder vid alla sjöar och vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras.

– Många som har hus eller mark inom strandskydd känner ofta inte till att det råder byggförbud inom strandskyddat område. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten, säger Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Det är heller inte tillåtet att sätta upp förbudsskyltar, staket eller andra hinder med syfte att förhindra allmänheten från att beträda strandskyddat område.

Miljö & Hälsoskydds besök är en del i en regional tillsynsinsats inom strandskyddade områden. Flera kommuner i Västra Götalands och Hallands län kommer under hösten att kontrollera strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. Kontrollerna kommer att ske under perioden 1 juni–31 oktober 2019. I Kungsbacka kommun planeras kontrollen ske den 5–6 september 2019.

Fakta om strandskydd och strandskyddstillsyn

Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allemansrätten och allmänhetens förutsättningar för friluftsliv inom strandnära områden och att bevara biologisk mångfald och goda livsvillkor för växt- och djurliv såväl på land som i vatten.

Syftet med strandskyddstillsynen är att bevara strandområdenas värde för friluftsliv och biologisk mångfald samt att kontrollera efterlevnaden av miljöbalkens strandskyddsbestämmelser och vid behov se till att åtgärder vidtas för att klara strandskyddets syften.

För mer information, kontakta gärna

Göran Tobiasson, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0300-83 43 77 eller
goran.tobiasson@kungsbacka.se

Linda Pärlö, miljö- och hälsoskyddsinspektör, 0300-83 39 92 eller
linda.parlo@kungsbacka.se