Utreder möjlighet att bygga villor och radhus i Anneberg

Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för bostäder inom fastigheten Skårby 2:3. Det innebär att Kungsbacka kommun nu undersöker möjligheten att bygga villor och radhus i anslutning till de temporära bostäder som finns i området.

– Intentionen är att komplettera de temporära bostäderna med både villor och radhus för att få en bra variation i området. Det blir mer långsiktigt och bättre för integrationen, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg.

Ny detaljplan behövs

För att kunna bygga ett nytt bostadsområde inom fastigheten behövs en ny detaljplan, vilket samhällsbyggnadskontoret nu har i uppdrag att ta fram. Samhällsbyggnadschef Emma Kjernald ser positivt på satsningen och ser fram emot utvecklingen av Anneberg.

–  Det här kommer att stärka upp Anneberg och området knyter ihop bra med centrum. Sedan är det positivt att vi planerar för villor och radhus då vi byggt mycket flerfamiljshus det senaste, säger Emma.

Detaljplanen ska innefatta både de befintliga byggnaderna och de nya bostäderna som nu planeras. Arbetet med detaljplanen kommer att bli prioriterad men det kommer inte bli helt enkelt menar Emma.

–  En utmaning vi står inför är bland annat att få in de temporära bostäderna i detaljplanen. Vi kommer också få samarbeta med mäklare i ett tidigare skede, säger Emma.

I arbetet med detaljplan ingår även att hålla samråd och granskning, vilket innebär att öppna upp för synpunkter. Mer information om arbetet med detaljplanen finns här: Skårby 2:3, bostäder.

Ligger inom ett utvecklingsområde

Fastigheten Skårby 2:3 är kommunägd och ligger inom ett utvecklingsområde enlig kommunens översiktsplan, ÖP06. Idag är det temporära bostäder i området för nyanlända i form av både modulhus och så kallade tempohus.

– Uppskattningsvis kan vi komplettera området med 50–60 nya bostäder. Anneberg har ett bra läge med pendelstation och är ett område vi vill satsa på, säger Hans Forsberg.  

Beslutet att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för bostäder inom fastigheten Skårby 2:3 fattades av byggnadsnämnden torsdagen den 15 augusti.

Kontakta gärna

Kontakta gärna