En landsbygd värd att hamna på kartan

I Kungsbacka sker den största befolkningstillväxten i staden, men även invånarantalet på landsbygden ökar. Det finns en stark vilja att bevara jordbruksmarker och andra tillgångar på landsbygden, så hur bör vi resonera om vår attraktiva mark?

Det är några av de delar som diskuteras i arbetet med landsbygden i den nya översiktsplanen*, Vårt framtida Kungsbacka.

–  Det är många som vill bo i kommunen. Historiskt sett har vi satsat mycket på tätorterna, men i en tid där efterfrågan på bostäder, närodlad mat, förnybar energi och unik turism ökar är en levande landsbygd en tillgång och en förutsättning för tillväxten i kommunen, säger André Nilsson.

André Nilsson är bygglovshandläggare på Kungsbacka kommun och är drivande i arbetet med landsbygd i den nya översiktsplanen. I dag kan han se att landsbygden och frågorna som rör den får mer positiv uppmärksamhet jämfört med tidigare.

– Den tidigare översiktsplanen saknade en samlad bild kring bebyggandet av landsbygden, men nu tar vi ett större ställningstagande. Bland annat låter vi jord- och skogsbruket få mer uppmärksamhet, delar som är själva kärnan i landsbygdsarbetet, säger André Nilsson.

Tillåtit bostäder på jordbruksmark

André Nilsson beskriver att kommunen tidigare oftare tillåtit att bostäder byggs på det som betraktas som jordbruksmark. Det vill säga mark som används, eller nyligen använts för jordbruk. Till exempel åkermark och betesmark.

– För den enskilde är ett hus på jordbruksmarken “bara” ett hus, men ser man sig om i kommunen är jordbruksmarkerna splittrade av ny bebyggelse, vilket betyder att det blir svårare att hitta de stora välbevarade sammanhängande områdena, säger André Nilsson.

Bygga närmare

Han beskriver att det är viktigt att tillåta bostäder och annan bebyggelse i så nära anslutning till andra hus det går och helst av allt i anslutning till ett redan existerande vägnät.

– En del som flyttar till landsbygden vill bo helt avskilt, men det är svårt ur flera perspektiv att bygga så. Det handlar om framtidsperspektivet: hur samordnar vi alltihop? Det blir även för dyrt i längden har man insett eftersom det exempelvis kräver extra resurser, som exempelvis skolbussar som färdas långa sträckor, säger André Nilsson.

Serviceorter

I förra översiktsplanen pekades flera serviceorter ut. Däribland Allarängen, Lerbäck och Förlanda. Kommunens förhoppning var att dessa skulle fungera som växande knutpunkter på landsbygden, men det blev inte den effekten kommunen hoppades på. Istället för flera serviceorter diskuteras nu att peka ut ett större slags nav i landsbygden.

— Vi håller för fullt på att titta på förutsättningarna för att kunna utveckla landsbygden österut, här finns stor potential. Det vardagliga livet ska vara enkelt, säger André Nilsson.

Näst på tur är hållbarhet

I nästa artikel i serien om översiktsplanen som kommer i oktober kommer ni att kunna läsa om arbetet med hållbarhetsfrågor kopplade till den nya översiktsplanen. Håll utkik!

Läs mer om arbetet Vårt framtida Kungsbacka här.   

Läs mer om vad en översiktsplan är här.

*En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt plats för näringslivet.

Kort om arbetet med den nya översiktsplanen:  

Elva personer från olika förvaltningar ingår i en projektgrupp som arbetar fram den nya översiktsplanen. Projektgruppen i sin tur är uppdelad i olika områden utifrån kompetens.  

Så tycker du till!  

I nuläget siktar kommunen på att öppna upp för samråd våren 2020. Samråd innebär att de som bor, verkar och vistas i Kungsbacka, samt alla andra som är intresserade kan tycka till om översiktsplanen. För mer information om hur du deltar, håll utkik här på www.kungsbacka.se eller följ vår Facebooksida.